Forældrefremmedgørelse skal stoppes

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Zand.News – »Når forældre er i konflikt, kommer børnene alt for ofte i klemme. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre. Derfor skal chikane og forældrefremmedgørelse stoppes og forebygges – så forældre ikke bevidst bruger børnene som våben,« lyder det fra socialministeren.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt alle Folketingets partier har indgået en aftale på det familieretlige område med fokus på barnets bedste, når forældrene er i konflikt. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og samtidigt forbedre indsatserne til brudte familier i Familieretshuset. I alt bliver der afsat 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatserne til brudte familier og børn. Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det enkelte barn er altid omdrejningspunktet

Med aftalen styrkes barnets ret til begge forældre ved, at der med konsekvens og forebyggelse sættes ind over for chikane og forældrefremmedgørelse i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Det tydeliggøres i loven, at chikane har en konsekvens, og at det særligt gælder i de situationer, hvor chikanen betyder, at den ene forælder fremstår som en fremmed for barnet, og kontakten afbrydes uden grund. Samtidig skal der arbejdes forebyggende, så chikane spottes så tidligt som muligt, og konflikter ikke eskalerer.

Hensynet til det enkelte barn er som altid omdrejningspunktet. Det gælder både når kontakten til begge forældre skal sikres, og når barnet skal skærmes mod reel risiko for dets trivsel såsom vold.

Med aftalen afsættes der samtidig 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatserne til familierne. Lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser skal nedbringes, og Familieretshusets indsatser til børnene skal styrkes, så overvåget samvær, børnegrupper og børnesamtaler kan gennemføres i barnets nærmiljø. Størstedelen af midlerne kommer fra efterårets aftale om fordeling af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, mens 9,6 millioner kroner er fra Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

»Når forældre er i konflikt, kommer børnene alt for ofte i klemme. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre. Derfor skal chikane og forældrefremmedgørelse stoppes og forebygges – så forældre ikke bevidst bruger børnene som våben. Samtidig sætter vi mange midler af til at styrke indsatsen til de brudte familier. Der skal bl.a. gøres op med lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser, og indsatser til barnet skal styrkes, så barnet kan få hjælp i nærmiljøet,« siger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Barnet skal ikke gøres til et våben i skilsmissen

Partierne ønsker med andre ord at fastholde den familieretlige reforms fokus på barnets bedste og barnets trivsel i brudsituationer og fortsætte arbejdet med forbedringer set fra barnets perspektiv.

Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og understrege forældrenes ansvar for at skærme barnet mod deres konflikter. Det er forældrenes pligt at sikre, at barnet ikke gøres til et våben i relationen mellem dem. Derfor skal samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, i forældreansvarssager i højere grad end i dag stoppes og i de mest udtalte tilfælde, hvor dette er til barnets bedste, have en konsekvens for den forælder, der med vedvarende grundløs chikane forhindrer barnets kontakt med den anden forælder.

Med aftalen sættes der ind med en række initiativer, der på forskellig vis – med konsekvens, øget belysning af sagerne og forebyggelse – skal imødegå chikane, herunder bevidst underminering af den anden forælders tilknytning til barnet.

Aftalen forholder sig i overskrifter til:

  • Barnets trivsel i centrum
  • Forældrenes retssikkerhed skal styrkes og de skal have hurtigere hjælp
  • Belysning og forebyggelse af samarbejdschikane og samværsvægring
  • Samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse skader barnet.

Aftalen kan læses på: sm.dk.

Øverst: Genrefoto. (Illustration: Salim Hanzaz / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/4qig