Ny naturkvalitetsplan er vedtaget

Slagelse.News — Planens bærende princip er, at en naturindsats skal målrettes de arter og naturtyper, som er mest truede jf. “Brandmandens lov”, skriver Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har i maj 2024 vedtaget en ny naturkvalitetsplan, der bliver et vigtigt grundlag for en indsats, der skal sikre og forbedre naturen. Det skriver kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Kommunen sætter fokus på 24 truede arter

Planens bærende princip er, at en naturindsats skal målrettes de arter og naturtyper, som er mest truede (Brandmandens lov).

I planen indgår en oplistning af arter, som er opført på den danske rødliste over truede arter. Ud af en bruttoliste på 254 rødlistede arter, som forekommer i kommunen, er der udvalgt 24 arter, som bliver fokuseret i en målrettet indsats.

Områder som tør kystnatur, skove og Ådalene

Disse fokusarter er repræsentanter for en større gruppe af plante- og dyrearter, der er knyttet til de samme levesteder. Indsatsen for fokusarterne vil generelt have en bredere effekt end blot for arterne selv. Arterne repræsenter både planter, insekter, fugle, pattedyr, padder og krybdyr.

Indsatsen målrettes mod 3 områder (natur- og landskabstyper): Den tørre kystnatur, skovene og Ådalene. Planen er et supplement til den naturindsats, der gennemføres via Natura 2000-handleplanerne, vandområdeplanerne, skovstrategien og Slagelse Kommunes bæredygtighedsstrategi.

Læs hele naturkvalitetsplanen på: slagelse.dk (pdf).

Øverst: Stenageren. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/3fa2