Hvor er de 43 millioner til helhedsplanen?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »Falske og løgnagtige rapporter«, »falske reklamer« og »bedrageri«, udtaler beboere i Ringparken om Helhedsplanen. Samtidig er lukkethed i forvaltningen og politiske udvalg med til at skabe mistillid. Men hvad er snart op og ned?

Der er ikke meget at råbe hurra for over i den seneste årsrapport om, hvad der indtil videre er kommet ud af de 43 millioner kroner, der i 2017 blev sat af til de udsatte boligområder frem til efteråret år 2021 gennem den boligsociale helhedsplan.

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 på et lukket punkt mandag den 8. juni 2020.

Årsrapporten fra Helhedsplanen taler i begge retninger

Som overordnet mål skal helhedsplanen sikre, at boligområderne skal være gode steder at bo for alle beboere, og at alle de lokale børn og unge trives, uddanner sig og får et arbejde samt opnår et godt voksenliv.

Rapporten for Helhedsplanen, der blev udarbejdet i januar og udgivet her i juni, taler i begge retninger.

På den ene side er antallet af påsatte brande faldet, flere 18-24-årige kommer ind på en uddannelse og procentdelen af unge med et fravær over 15 procent er faldet.

Efterlyser dokumentation for Helhedsplanen arbejde

På den anden side lader der ikke til at være nogen dokumentation, der peger på, om den gode udvikling skyldes Helhedsplanens arbejde, og det er sparsomt, hvad der beskrives af egentlige aktiviteter fra Helhedsplanen af.

Organisationen bag Helhedsplanen, som kaldes “Kompetencecentret – En Fælles Indsats“, kan findes på Facebook.

På deres facebookside kan man læse om de seneste planer om at tilbyde sommerferietur til enkelte familier i boligområderne. Dog er det uvist, hvor meget dette måtte rykke ved forebyggelse af kriminalitet eller på tilgangen til uddannelse og arbejde blandt familierne.

Antallet af beboere i området, der modtager penge fra Jobcentret er desværre også steget. Til gengæld er det lykkedes Helhedsplanen samlet set at få spalteplads 45 gange på lokale medier til lokale gode historier, oplyser årsrapporten.

Kritik fra beboere: »falske og løgnagtige rapporter«

I kølvandet på årsrapporten har flere beboere i Ringparken dog udtrykt skarp kritik af Helhedsplanen i den lokale facebookgruppe for boligområdet, “4200 Nordbyen & Ringparken“.

Der er blandt andet beskyldninger om »falske og løgnagtige rapporter«, »falske reklamer« og »bedrageri«.

Flere beboere fortæller samstemmende, at de ikke kan genkende det billede, som årsrapporten tegner af de lovede aktiviteter.

En af beboerne skriver følgende om Helhedsplanen, hvilket bakkes op af 22 likes:

»De bruger ikke en krone herude i Ringparken udover på dem selv. Kriminaliteten er stadig den samme som den altid har været og det er blandt andet på grund af den manglende indsats fra kommunen/FOB. Der er ingen reel aktivitet, job/uddannelsestilbud for unge, der kommer eller er i problemer og derfor ender de på gaden og begår kriminalitet og ingen hjælp får for at komme ud af det igen,« skriver Riza Agar og fortsætter:

»Kommunen/FOB må snart stå op og indse, at den såkaldte helhedsplan er ikkeeksisterende i Nordbyen, og konsekvensen af at de penge ikke bliver brugt på det, som er formålet, det resulterer i, at der kommer flere kriminelle unge, som får ødelagt deres fremtid og ikke kan komme ud af det igen. Nordbyen kommer aldrig ud af ghettolisten, borgerne i kommunen bliver ofre for kriminaliteten og så videre.«

Ilir Shkoza: »Debatten bærer præg af en del misforståelser«

Slagelse.News har bedt Ilir Shkoza, der er chef for “En fælles indsats” i Kompetencecentret, om en kommentar til debatten på Facebook. Den modtog redaktionen i går fredag, men den er meget lang, og derfor bringes de lange svar i en forkortet udgave.

Ilir Shkoza gør opmærksom på, at »debatten desværre bærer præg af en del misforståelser, unødig mistænkeliggørelse og mangel på indsigt i helhedsplanens forhold.«

Han forklarer videre, at der er flere niveauer af egenmonitorering, der skal sikre helhedsplanens fremdrift. Den primære monitorering varetages af bestyrelsen.

Formandskabet består af en direktør for én af de deltagende boligorganisationer, og aktuelt er det Flemming Stenhøj Andersen fra FOB, samt en direktør fra Slagelse Kommune, og det er børn- og ungedirektør Vini Lindhardt.

Bestyrelsens arbejde suppleres af Koordinationsgruppen, der består af en leder fra lokalpolitiet og flere kommunale center-/afdelingschefer. På lokalniveau er der følgegrupper i boligområderne, der er bindeleddene til beboerdemokratiet – de beboervalgte afdelingsbestyrelser.

Ilir Shkoza kommer ikke med en forklaring på, hvordan kontakten mellem beboerne og de beboervalgte afdelingsbestyrelser fungerer i praksis.

Kompetencecentret skal virke gennem andre aktører

Ilir Shkoza kommer videre ind på, at man er gået væk fra den traditionelle form for boligsocialt arbejde (førstegenerationsboligsocialt arbejde) med en meget stor og dermed meget tydelige bemanding.

»I stedet for at Nordhuset (i Ringparken, red.) skulle forblive et værested for børne og unge, så har vi valgt at understøtte børne og unges tilgang/relation til den eksisterende institution Rosenkildegården. Udover den normale normering her, bidrager helhedsplanen via direkte finansiering og kommunal medfinansiering med tre fuldtidsstillinger i Rosenkildegården,« forklarer Ilir Shkoza.

Han kommer med flere eksempler, som der ikke er plads til her, men han nævner blandt andet Jobcentret og de lokale foreninger:

  • »I stedet for at skabe parallelle jobindsatser med kommunen, så finansierer helhedsplanen to fuldtidsstillinger til Jobcentret, som forestår den ekstraordinære jobindsats for ledige beboere i Ringparken og på Motalavej – altså en indsats, der ligger ud over de tilbud, som dækker alle borgere i Slagelse Kommune.«
  • »I stedet for at vi selv går rundt og tuller med en bold eller lignende, så har vi valgt at understøtte udviklingen af lokale foreninger samt at samarbejde med flere udefrakommende foreninger, og understøtte børn og unge af den vej i at blive en del af foreningslivet,« forklarer Ilir Shkoza.

Vi har med andre ord »fravalgt en model, der sætter os selv i centrum, og hvor det sjældent er os, der shiner. Det ville nok have været både nemmere og mere populært med en mere flashende vej på den korte bane, men for beboerne er det ikke den rigtige vej på den lange bane,« pointerer Ilir Shkoza.

Mange opgaver løses i fællesskab mellem de forskellige tiltag, og derudover samarbejder Kompetencecentret med andre relevante aktører.

Det gælder blandt andet:

  • Leg og Læring med Gerlev Legecenter
  • Læringscafé i samarbejde med Nordhuset og Red Barnet
  • Entreprenørskab som valgfag i udvalgte folkeskoler (blandt andet Marievangsskolen)
  • Mind Your Own Business koncept i Ringparken (efter sommerferien)
  • Tæt samarbejde med Foreningen Ringparken
  • Tæt samarbejde med SIK (den lokale idrætsklub) om udvikling af ungdomsafdelingen
  • Samarbejde med Game (ikke foreningsbaseret idræt) om aktiviteter i Ringparken
  • En række relationsdannende og tryghedsskabende aktiviteter som fælles spisninger med videre.

Måske giver de 43 millioner et misvisende billede?

Ilir Shkoza forklarer videre, at de 43 millioner kroner kan give et misvisende billede af økonomien.

Omkring 3 millioner kroner kommer fra boligorganisationerne, men dertil kommer cirka 5 millioner kroner, der alene er en værdiansættelse af blandt andet lejemål, kontorpladser, medarbejdertimer og lignende

»Omtrent 10,5 millioner kroner er den kommunale medfinansiering (som ikke er kontant finansiering), der primært består af en værdiansættelse af de medarbejdere/medarbejdertimer, som understøtter arbejdet,« skriver Ilir Shkoza og fortsætter:

»Ovennævnte kapitalisering af timer eller værdiansættelse lokaler med mere medregnes i regnskabet blandt andet for at leve op til Landsbyggefondens krav om, at der skal være minimum 25% såkaldt lokal medfinansiering for at opnå støtte.«

»Hovedfinansieringen består af Landsbyggefondens andel på 25 millioner kroner. Det er værd at bemærke, at knap 11 millioner kroner heraf tilfalder Slagelse Kommune til direkte dækning af medarbejdere/medarbejdertimer.«

»Så når man nogle steder i den hidsige debat på de sociale medier kan læse om Slagelse Kommunes brug af penge i forbindelse med helhedsplanen, er det en påstand, der mindst er diskutabel,« slår Ilir Shkoza fast.

Christopher Trung udtrykker bekymring om lukketheden

I 2018 gav Børn og Unge i Slagelse Kommune afslag til Slagelse.News på aktindsigt i en evaluering af Helhedsplanen.

»Den boligsociale helhedsplan “En fælles indsats” er som udgangspunkt ikke en kommunal institution. Den er ejet af boligorganisationerne, som er private aktører. Offentlighedsloven finder kun anvendelse på virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Slagelse Kommune kan gennem det kommunale tilsyn med boliger efterspørge foreliggende leverancemålinger og evalueringer, men formålet skal da være at udøve sin tilsynspligt,« skrev Center for Børn og Unge til Slagelse.News.

Læs også: Evalueringer eller ej af den boligsociale helhedsplan.

Nu er sagen blevet drøftet i Social- og Beskæftigelsesudvalget i mandags, og det var sædvanen tro under et lukket punkt.

Det fremgår under godkendelse af dagsorden, at Christopher Trung (V) foreslog, at punktet vedrørende den boligsociale helhedsplan skulle åbnes og fremrykkes på dagsordenen, men det var der ikke enighed om.

»Årsagen, som tillige fremgår af sagsfremstillingen, til at punktet er lukket er, at bestyrelsen grundet COVID-19 ikke har kunnet mødes og godkende årsrapporten,« står der i referatet, selvom årsrapporten allerede var offentliggjort på Kompetencecentrets hjemmeside.

Thomas Clausen (EL), der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, foreslog derpå, at punktet skulle udskydes til, at Kompetencecentrets bestyrelse havde behandlet rapporten, men det var Venstre uenige i.

»Christopher Trung (V) ønsker at udtrykke bekymring for den lukkethed, der er omkring evalueringen af den boligsociale helhedsplan,« står der i referatet.

Omvendt ønsker Thomas Clausen (EL) »det taget til referat, at det ikke er et udtryk for lukkethed, når udvalget ønsker at udskyde punktet til, [at] rapporten er behandlet i bestyrelsen, tværtimod.«

Christopher Trung angiver efterfølgende, at han oplyste på udvalgsmødet, at årsrapporten allerede var offentliggjort på Kompetencecentrets hjemmeside.

Øverst: Ringparken. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.