Udviklingsprojekt skal styrke børn og unges trivsel

Slagelse.News – Slagelse Kommune har inviteret Ankestyrelsen til at følge udviklingen og de igangsatte initiativer, så der forhåbentlig kan sættes nationalt fokus på effekten af den støtte og hjælp, som kommunerne er forpligtet til at yde udsatte børn, unge og familier, frem for det ensidige fokus, der aktuelt er på love og regler.

De seneste 100 år har andelen af “udsatte” børn og unge været konstant på landsplan – det nye projekt har fokus på at knække kurven. Formålet er at sikre reel forebyggelse og dermed hjælpe og støtte børn, unge og familier inden der opstår problemer og mistrivsel. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Flere børn med diagnoser, skoleværing og frafald

På trods af omfattende reformer og betydelige investeringer i børne- og ungeområdet de seneste mange årtier, har andelen af udsatte børn og unge været konstant på landsplan. Samtidig oplever vi i Danmark nye udsatte grupper og stigende mistrivsel, som blandt andet afspejler sig i langt flere børn og unge med diagnoser, skoleværing og frafald under ungdomsuddannelser.

Med henblik på at ændre udviklingen og understøtte at børn og unge sikres de bedst betingelser og muligheder, uanset opvækstvilkår, har Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune iværksat et ambitiøst 3-årigt udviklingsprojekt med fokus på reelle forebyggende initiativer og indsatser. Projektet er baseret på forståelsen af, at “Børnene og de unge gør hvad de kan – det er omgivelserne, der kan gøre noget andet.”

Projekt i tre spor i samarbejde med Professionshøjskolen

Med afsæt i den ønskede omlægning, har projektet tre spor: analyse, kompetenceudvikling og udvikling af nye måleparametre. Slagelse Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon, som skal bistå kommunen med en analyse og afdækning af viden og praksis, som skal danne grundlag for udvikling af et særligt kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og ledere på området.

»Der er rigtig meget data og forskning på børne- og ungeområdet, og den viden skal vi anvende mere målrettet og aktivt i vores socialfaglige praksis. Blandt andet ved vi, at når der er sammenfald imellem en række svære livsvilkår og omstændigheder, er der sandsynlighed for, at barnet og den unge kan få udfordringer, hvis vi ikke rækker ud og tilbyder hjælp. Kompetenceudviklingsforløbet skal derfor understøtte den ønskede omlægning, så det i højere grad lykkedes os at tilbyde hjælp og støtte til familier, inden mistrivsel afspejler sig i barnets eller den unges adfærd,« udtaler Rikke Kvistgaard Laursen, der er chef for Børn og Unge.

Rettidig forebyggelse og helhedsorienterede indsatser

Udviklingsprojektet er netop blevet forelagt de fire fagudvalg: Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt udvalget for Kultur, Fritid og Turisme – og der udtrykkes bred og stor politisk anerkendelse og opbakning til at gå nye veje.

»Efter mange år med udfordringer på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune, er det en fornøjelse at følge den enorme udvikling der er sket de seneste år. Ambitionerne er høje og jeg er overbevist om, at udviklingsforløbet vil styrke samarbejdet og den fælles tilgang i Slagelse Kommune til gavn for vores børn og unge,« udtaler byrådsmedlem Sofie Janning (S), der er formand for Socialudvalget.

Kompetenceudviklingen målrettes Center for Børn og Unges medarbejdere samt relevante nøglepersoner på skole- og dagstilbudsområdet samt fra kultur og fritid i Slagelse Kommune

»Vi er meget begejstrede for samarbejdet. Vi får mulighed for at udfolde den opbyggede viden, som vi har i Center for Socialt Arbejde, og samtidig får vi tilført ny viden fra praksis, udviklingsarbejdet og processen i samarbejde med Slagelse Kommune, som vi kan bruge på grunduddannelsen og i andre forløb i kommunerne. Her kan vi høste konkret viden i forhold til effektiv og rettidig forebyggelse, helhedsorienterede indsatser og samskabelse med borgeren,« siger Anne Rovsing, der er centerchef i Center for Socialt Arbejde på Professionshøjskolen Absalon.

Større fokus på effekt og meningsfulde indsatser

Aktuelt måles kommunerne på en lang række proceskrav i relation til den lovgivning som regulerer området, og sjældent med blik for, om den hjælp og støtte, som familien tilbydes, opleves som meningsfuld og bidrager til en forandring for barnet eller den unge. Slagelse Kommune oplever et stort behov for, at der i langt højere grad rettes fokus på, om børn og unge får den rette hjælp, og at dette sker hurtigst mulig, så problemerne ikke udvikler sig.

Som en del af forløbet ønsker Slagelse Kommune i samarbejdet med Absalon at udvikle et nyt måleparameter, som kan bidrage til at sætte anderledes fokus på, at det vi (kommunen, red.) gør, skal give værdi og på den måde understøtte at færre børn og unge oplever problemer og mistrivsel.

Rikke Kvistgaard Laursen oplyser i pressemeddelelse, at Slagelse Kommune har inviteret Ankestyrelsen til at følge udviklingen og de igangsatte initiativer, så der forhåbentlig kan sættes nationalt fokus på effekten af den støtte og hjælp, som kommunerne er forpligtet til at yde udsatte børn, unge og familier, frem for det ensidige fokus, der aktuelt er på lovmedholdelighed.

Udviklingsforløbet sigter mod en fælles tilgang på tværs af det samlede børne- og ungeområde, med fokus på relevante risiko- og beskyttelsesfaktorer koblet til kommunens børne- og ungepolitik. Dette skal muliggøre en fælles forståelse af, hvad der bør være til stede for, at børn og unge som udgangspunkt trives, og får de bedste forudsætninger for at klare sig godt både i barndommen, ungdoms- og voksenlivet.

En nøgleprioritet i udviklingsforløbet er styrket inddragelse af barnet, den unge og familien samt relevante samarbejdspartnere, da det er forudsætningen for at der kan igangsættes initiativer og indsatser der positivt bidrager til barnets og den unges trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber.

Tidsplan for udviklingsforløbet:

  • Analyse- og udviklingsperiode: 2023 – 2024
  • Kompetenceudviklingsperiode: 2024 – 2026
  • Vidensforankrings- og evalueringsperiode: 2024 – 2026

Øverst: Genrefoto. (Foto: Evgenyatamanenko / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/eehf