Samarbejdsaftale i Slagelse byråd for valgperioden 2018-2021

(Artiklen er udgivet for omkring 7 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Vi bringer her den fulde samarbejdsaftale for Slagelse byråd for valgperioden 2018-2021, som har fået navnet: “Sammen om Slagelse Kommune”.

Læs også: Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen


Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance

Alle partier er enige om at indgå i en bred konstituering pr. 8/12-17, og derfor har partierne udarbejdet denne samarbejdsaftale.

Formålet med samarbejdsaftalen er dels i fællesskab at fastlægge konstitueringen af Slagelse Byråd, og dels at markere et fælles ønske om samarbejde. Parterne vil gerne med denne aftale markere, at nu ser vi fremad.

Indledning

1. Med denne samarbejdsaftale vil parterne skabe grundlag for et tættere samarbejde om den politiske retning for Slagelse Kommune de næste 4 år. Derfor er der i aftalen fokus på de politiske beslutnings- og udviklingsprocesser samt involvering af borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune.

2. Parterne er enige om, at god økonomistyring er fundamentet for ro, stabilitet og ikke mindst investeringer i fremtiden, som bl.a. handler om:

  1. Tidlige indsatser for vores børn og unge, så vi giver dem forudsætninger for at kunne lykkes i deres eget liv.
  2. Et uddannelsesmiljø der inspirerer og motiverer vores unge til at uddanne sig til gavn for dem selv og vores samfund.
  3. Gode rammer for et erhvervsliv, så virksomheder vil etablere sig, vækste og skabe arbejdspladser.
  4. Kontinuerlig udvikling af bæredygtighed, som udtryk for ansvarlighed og fremtidssikring af vores kommune.
  5. Helhedsorienterede indsatser, der arbejder for at alle kan tage ansvar for dem selv og bliver en aktiv og bidragende del af vores kommune. Uanset om man er ung eller ældre, og uanset hvor man kommer fra.
  6. Fokus på at man kan leve et aktivt og værdigt seniorliv i Slagelse Kommune.
  7. Udvikle Slagelse Kommune til i endnu højere grad at kunne arbejde ‘bottom up’, hvor tillid er det bærende element, og hvor ledernes og medarbejderes faglighed er grundlaget for at udvikle de bedste løsninger sammen med borgerne.

A. Økonomiske målsætninger og budgetprocedurer

3. Parterne er enige om, at Slagelse Kommune, som mange andre kommuner, er økonomisk udfordret, og at det er bydende nødvendigt, at der i løbet af de første tre år af denne aftale skabes et bæredygtigt økonomisk fundament for Slagelse Kommune. Udgangspunktet er den af byrådet vedtagne økonomiske politik.

4. Parterne er enige om, at det påhviler Økonomiudvalget sammen med fagudvalgene at påse, at Slagelse Kommunes økonomi bevæger sig i den rigtige retning, herunder at forestå den løbende optimering og jævnligt rapportere herom til aftaleparterne samt forslå korrigerende handlinger, hvis økonomien bevæger sig i den forkerte retning. Parterne er endvidere enige om, at borgmesteren skal sætte sig i spidsen for denne udvikling og sikre fuld åbenhed på tværs af kommunens sektorer. Målet er, at opmærksomheden og ansvaret for kommunens samlede økonomi styrkes.

5. Det er et selvstændigt mål for parterne, at de årlige budgetdrøftelser og den tilhørende budgetprocedure har karakter af en visionær prioriteringsdiskussion Borgmesteren skal sikre de løbende optimeringer – jf. afsnit 4 – og således sikre, at budgetdrøftelserne også har fokus på udviklingen af kommunen sammen med den formelle budgetvedtagelse.

6. Parterne er enige om, at der arbejdes videre på baggrund af den eksisterende budgetaftale for 2018-2021 og er enige om, at det samlede skatte- og afgiftstryk holdes i ro i budgetperioden. Parterne er endvidere enige om, at der i januar 2018 gennemføres en genberegning af forventningerne til regnskabsåret, som forelægges ØU og byråd.

B. Opgaver for borgmesteren og udvalgsformænd mv.

7. Parterne er enige om, at udvalgsformænd, viceborgmester og borgmesteren udover de i lovbundne opgaver skal være de drivende kræfter i kommunens politiske arbejde, herunder med særlig fokus på implementering af og opfølgning på politiske aftaler samt fungere som løbende sparringspartnere for aftaleparterne og formandskabet i de enkelte fagudvalg.

8. Formandskabet i de enkelte fagudvalg består af formand og næstformand, der sammen har til opgave at være igangsættere i fagudvalget, herunder sætte en tydelig politisk retning for fagudvalgets arbejde og være synlige overfor de kommunale institutioner, der er omfattet af fagudvalgets arbejde. Næstformanden skal være stedfortræder for formanden og dennes sparringspartner i udviklingen af Slagelse Kommune indenfor udvalgets ansvarsområder.

9. Der er mellem parterne enighed om at søge et bredt samarbejde i byrådet. Politisk uenighed er en del af dansk demokrati, og parterne er enige om, at der sagtens kan opstå uenigheder mellem parterne, men også at dette kan være en kilde til udvikling, og disse derfor skal søges løst i fællesskab. Samtidig erkender parterne ligeledes, at der er brug for handlekraft og at uenigheder ikke må føre til manglende handlekraft.

C. Politiske aftaler

10. Med henblik på at skabe et fælles træk i kommunen på tværs af udvalg og sektorer udarbejdes der kortsigtede politiske mål. Disse tilrettelægges i perioder af 6 måneder startende henholdsvis den 1. januar og 1. juli, idet parterne i fællesskab tilrettelægger, hvad der konkret skal prioriteres i hver 6 måneders periode. Aftalerne tilføjes denne aftale som bilag, og første aftale skal ligge klar inden den 1. februar 2018. Der er enighed om, at de første fem måneder skal have fokus på økonomistyring og reorganiseringen af Slagelse Kommune samt forebyggende indsatser. Parterne ønsker bl.a. en mere enkel og effektiv forvaltningsstruktur med tydelig ansvarsplaceringer.

11. Parterne er enige om, at decentralisering skal være det bærende princip for organisering af Slagelse Kommune, men implementeringen kan ske i flere tempi med henblik på at indhente erfaringer. Der er enighed om, at der undervejs udarbejdes forskellige modeller, som partierne kan tage stilling til. De decentrale ledere skal have større ledelsesrum, kompetence og frihed til j samarbejde med borgerne og medarbejderne at udvikle de bedste løsninger, og der skal bl.a. undersøges mulighederne for, at give mere frihed i forhold til tilslutning til centrale løsninger. Borgmester og udvalgsformænd skal sammen med forvaltningen drage omsorg for, at bureaukrati, administration, regler og detailstyring holdes på et minimum, således at der på virksomhedsniveau er et betydeligt ledelsesrum, og således at overordnede politiske ønsker til virksomhederne formuleres klart og enkelt, mens det som udgangspunkt er op til virksomhedslederne at beslutte, hvordan de politiske ønsker implementeres.

VOB forbeholder sig ret til ikke at tilslutte sig dette punkt.

12. Parterne ønsker at se på fordelingen af økonomi til erhvervscenteret og de lokale erhvervsforeninger. Vi ser meget gerne virksomhederne overtager mere af denne opgave herunder de økonomiske byrder. Erhvervslivet kan således levere konkrete ydelser tilbage til kommunen fx mht. bestemte antal pladser til uddannelse, praktik og socialøkonomiske pladser.

13. Parterne er enige om, at serviceniveauet på ældreområdet opretholdes i hele byrådsperioden.

14. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en anlægsplan på såvel kort som lang sigt.

15. Kompetenceplanen skal gennemgås i 1. kvartal med henblik på at skabe klarhed over snitfladerne mellem henholdsvis det administrative og det politiske niveau. Der må ikke være tvivl om, hvornår der er behov for en politisk beslutning, og hvornår forvaltningen kan handle selvstændigt.

16. Parterne er enige om, at alle unge skal møde kompetente rollemodeller, der kan hjælpe og støtte de unge i en sund udvikling henimod et aktiv medborgerskab.

17. Parterne lægger vægt på, at der udarbejde en integrationspolitik, der skal gå på tværs af kommunens sektorer og udvikles i tæt samarbejde med borgere og interessenter. Med en sammenhængende integrationsindsats vil vi bl.a. sikre at der skabes de bedste muligheder for relationer og netværk på tværs af kulturer. Herved undgår vi, at der skabes modkulturer og parallelsamfund.

18. Parterne er enige om, at der skal mere fokus på innovation på alle politikområder samt fokus på dialog med borgere og brugere, fx ved at opsøge, tage initiativ til og understøtte processer med inddragelse af borgere, foreninger og råd m.fl.

D. Den politiske organisering

19. Borgmester: John Dyrby Paulsen (A)

20. Viceborgmester: Villum Christensen (I)

21. Økonomiudvalget (alle partier får plads i ØK, A og V får desuden en ekstra plads – i alt 9 medlemmer inkl. borgmester og viceborgmester)

Herudover nedsættes følgende fagudvalg:
(Udkast til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1)

Parterne er enige om, at flertallet følger formanden i udvalget, således at i udvalg, hvor AFIØ har formandsposten, vil denne valggruppe have et flertal, mens udvalg, hvor BOV har formandsposten, vil denne valggruppe have et flertal. Næstformandsposten i et udvalg tilfalder den valggruppe, der ikke har formandsposten.

22. Miljø, Planlægning og Bæredygtighedsudvalget (MPB) Formand: AFIØ
Udvalget består i alt af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af AFIØ og 3 udpeges af VOB.

23. Erhvervs- og Turismeudvalget (EBT)
Formand: VOB
Udvalget består i alt af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af AFIØ og 3 udpeges af VOB.

24. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)
Formand: VOB
Udvalget består i alt af 7 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af AFIØ og 4 udpeges af VOB.

25. Landdistrikter, Teknik og Ejendomsudvalget (LTE) Formand: VOB
Udvalget består i alt af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af AFIØ og 3 udpeges af VOB.

26. Børne- og Ungeudvalget (BUU) Formand: AFIØ
Udvalget består i alt af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af AFIØ og 3 udpeges af VOB.

27. Beskæftigelsesudvalget (BEU) Formand: VOB
Udvalget består i alt af 7 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af AFIØ og 4 udpeges af VOB.

28. Sundheds og Forebyggelsesudvalget (SFU)
Formand: AFIØ
Udvalget består i alt af 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af AFIØ og 2 udpeges af VOB.

29. Seniorudvalget (SU) Formand: VOB
Udvalget består i alt af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af AFIØ og 3 udpeges af VOB.

30. Handicap- og Psykiatriudvalget (HPU)
Formand: AFIØ
Udvalget består i alt af 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af AFIØ og 2 udpeges af VOB.

31. Det Særlige Børn- Ungeudvalg med 2 medlemmer fra byrådet Formand: AFIØ

32. Andre udvalg mv.
Parterne fordeler pladser i andre udvalg, bestyrelser og nævn mellem sig, bl.a. SK Forsyning (formand: AFIØ) og Korsør Havn (formand: VOB) mv.
Byrådet kan nedsætte 17,4 udvalg løbende, herunder aftales eventuel fortsættelse af eksisterende udvalg

33. Vederlag — (se vedlagte bilag 2)
Formand og næstformand i SK Forsyning og formand i Korsør Havn honoreres på linje med byrådets fagudvalg.
Vilkårene for arbejdet i S 17.4 udvalgene skal som udgangspunkt være ens, og udgangspunktet er at det udbetales diæter.

34. Samarbejdsstruktur
Formand og næstformand er ansvarlige for at udvikle samarbejdet i det enkelte udvalg, så udvalgets medlemmer oplever det politiske udvalgsarbejde som både udfordrende og givende. Borgmesteren koordinere jævnligt med formændene og næstformændene i de enkelte fagudvalg.

35. Mødestruktur for byrådet
Den månedlige politiske mødeplan tilrettelægges som udgangspunkt efter følgende struktur:
Første uge: Udvalgsmøder
Anden uge: Evt. temamøder i udvalgsregi
Tredje uge: Økonomiudvalg og evt. temamøder
Sidste mandag i måneden: Byrådsmøde

Slagelse den 8/12-17


Aftalen er nu opsagt: Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen.

Læs også: Blå blok med i aftale med John Dyrby og Villum Christensen.

Øverst: John Dyrby Paulsen (S). Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.