Familieboliger i ghettoer skal nedbringes til højst 40%

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 procent. Der afsættes i den forbindelse 10 milliarder kroner. Samtidig skal lejere kunne opsiges og genhuses.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliancen og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en lang række initiativer, der skal understøtte målet om, at der ikke er ghettoområder i Danmark i 2030.

Der afsættes 10 milliarder kroner i årene 2020-2026 til en massiv indsats i udsatte boligområder, der gennem en markant fysisk forandring vil ændre ghettoområderne.

Det centrale redskab i omdannelsesprocessen er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 procent, hvis området har stået på ghettolisten i fire år i træk.

»Jeg er glad for, at vi med dagens aftale får en række nye og effektive redskaber til at ændre bolig- og beboersammensætningen, så vi kan få vendt udviklingen i ghettoområderne,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Ghettoområder skal gøres til attraktive områder

Aftalen giver også ministeren mulighed for (med opbakning fra aftaleparterne) at pålægge en fuld afvikling af et ghettoområde som alment boligområde.

»Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant. I de kommende år skal ghettoområderne omdannes fysisk og gøres til attraktive områder, der er en integreret del af byerne,« fortsætter Ole Birk Olesen.

De nye initiativer målrettes ghettoområder, der er plaget af hård kriminalitet og utryghed, og hvor der er massive udfordringer med arbejdsløshed, sociale problemer og en høj andel af beboere fra ikkevestlige lande.

»Det er vigtigt for demokratiet, at vi tager et ansvar, hvis grupper sætter sig uden for samfundet og bekæmper de principper, det bygger på. Vi skal gøre op med parallelsamfund, og derfor er det meget positivt, at der er så bred opbakning i Folketinget til den nye og mere kontante kurs,« slår Ole Birk Olesen fast.

Samtidig afsættes der midler til at gennemføre renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser, infrastrukturforbedringer og nedrivninger i de udsatte boligområder.

Oversigt over de boligpolitiske initiativer:

  • Omdannelse af ghettoområder.
  • Ghettokriterierne opdateres.
  • Rammerne for effektive beslutninger i indsatsen mod parallelsamfund styrkes.
  • Adgang til at opsige og genhuse lejere i forbindelse med salg af almene boliger.
  • Obligatorisk brug af fleksibel udlejning i udsatte boligområder, så der gives fortrinsret til for eksempel borgere i arbejde.
  • Stramning af regler for kommunal anvisningsret.
  • Stop for tilflytning af kriminelle til visse boligområder.
  • Afvikling af de hårdeste ghettoområder ved påbud eller statslig overtagelse.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Der igangsættes en analyse af renoveringsbehovet i hele den almene boligsektor. Med afsæt i analysen drøfter parterne i efteråret 2019 den samlede ramme til renovering og nedrivning for 2021-26 inden for rammerne af en langsigtet holdbar økonomi for Landsbyggefonden.

Læs også: Kriminalitet i ghettoerne falder, men ikke helt …


Genrefoto: Photomat / Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.