Politisk flertal i Slagelse Byråd indgår budgetforlig

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – »Med budgetforliget viderefører vi den retning, vi satte med sidste års budget,« fortæller borgmesteren i Slagelse Kommune.

Fem partier er blevet enige om et budgetforlig, som finder penge til blandt andet Korsør Svømmehal og friholder aktivitetscentrene. Samtidig øges kommunens økonomiske råderum. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Afbøder besparelser på den kollektive trafik

Partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye borgerlige er blevet enige om et budgetforlig, der løfter det skattefinansierede råderum med 128 millioner kroner frem mod 2027. Det giver plads til investeringer i anlæg og ny udvikling i 2024 og de kommende år.
Rum til investeringer

Udgangspunktet for forligspartierne er, at det økonomiske fundament skal udnyttes til at investere i hele kommunen, så det er attraktivt at bo og drive virksomhed i både land og by.

Derfor er der i budgetforliget blandt andet afsat 3,5 millioner kroner i 2024 stigende til 7 millioner kroner i 2025 og fremadrettet til at afbøde besparelserne på den kollektive trafik. Der er også afsat 22,3 millioner kroner i 2024 og 2025 til akutrenovering af Korsør Svømmehal og 20,3 millioner kroner til renoveringen af Slagelse Svømmehal i 2026.

Samtidig er forligspartierne også enige om, at Slagelse Svømmehal på sigt skal udvides med et 50 meter bassin. Der afsættes også penge til at udvikle Slagelse Kommune som arbejdsplads med fokus på stærke arbejdsfællesskaber og fleksibilitet i hverdagen. Derudover prioriteres der i budgetforliget penge til den grønne omstilling, erhvervsudvikling, en ny udviklingsplan for Korsør og til investeringer i velfærdsteknologi samt forebyggende sundhedstiltag.

En smule penge til investering i velfærd og udvikling

I budgettet er der blandt andet afsat i alt 20,6 millioner kroner i 2024 og 2025 til en samling og modernisering af kommunens tandklinikker i Slagelse og Korsør. Det skal sikre, at Slagelse Kommune også i fremtiden kan tiltrække kvalificerede medarbejdere, som kan levere høj faglig standard med kortere ventetid til behandling

I budget 2024 er mere end 2/3 af Slagelse Kommunes økonomi afsat til velfærdsområderne. Med budget 2023 var det nødvendigt at prioritere på blandt andet seniorområdet og børne- og børneområdet. Det betyder, at man med budget 2024 kan minimere reduktionerne på disse områder, hvilket betyder, at dagtilbud og aktivitetscentre er friholdt for reduktioner i dette års budget.

»Med budgetforliget viderefører vi den retning, vi satte med sidste års budget. Vi får skabt et råderum, som vi skal bruge til at investere i kommunens udvikling. Jeg er især glad for, at vi afsætter midler til at investere i at udvikle Slagelse Kommune som arbejdsplads. Det er afgørende er, at vi kan tiltrække medarbejdere i fremtiden,« fortæller borgmester Knud Vincents (V).

Andenviceborgmester: »Det er et barsk budget«

Borgmesteren suppleres af gruppeformænd fra de øvrige partier i budgetforliget:

  • »Med budget 2024-2027 er der fokus på erhvervslivets rammebetingelser, hvor vi bl.a. ønsker at sikre et varieret og passende udbud af erhvervsarealer, fordi et sundt erhvervsliv er fundamentalt for vækst og arbejdspladser, og udgør en uundværlig forudsætning for vores velfærd – og understøttes af vores kommende erhvervsstrategi. Fremme af samarbejdet mellem Studeby Slagelse og erhvervslivet er et andet vigtigt fokusområde. Studiejobs kan afhjælpe mangel på arbejdskraft og få de unge til at etablerer sig også efter endt studietid på grund af varige, spændende jobs. Her har vi et uudnyttet potentiale i Slagelse Kommune,« supplerer viceborgmester Jane Dahl (KF)
  • »Det er et barsk budget, hvor vi har prioriteret. Kulturministerens kulturpolitiske redegørelse viste at kulturområdet er med til at genere indtægter. Derfor er jeg glad for, at der også er enighed om, at vi skal investere i kulturen og at vi nu får lavet en ekstern undersøgelse af vores kulturinstitutioner, hvor vi får sat fokus på, hvordan vi forløser deres potentialer,« forklarer 2. viceborgmester Troels Brandt RV).
  • »Samtidig med at vi har måttet reducere i serviceniveauet, er det alligevel lykkedes at finde penge til en række vigtige projekter. Vi sætter blandt andet midler af til at forbedre vores vandmiljø i åer og vandløb. Ligesom vi screener kommunen for lavbundsjorde, der kan udtages af landbrugsproduktion, dels så vi skaber levesteder for naturen, dels reducerer kvælstofudledning og CO2 udledning. Vi fortsætter vores ambitiøse skovrejsningsprojekter og Tude Å projektet prioriteres og gennemføres, hvilket er særligt godt for vores havmiljø,« udtaler Jørgen Grüner (SF).
  • »Det har været vigtigt for Nye Borgerlige, at vi bringer balance i kommunens økonomi på den mest fornuftige og skånsomme måde. Vi har så vidt muligt ville friholde de områder, der før har stået for skud. I Nye Borgerlige hæfter vi os ved, at vi alle har gjort det bedste som kunne lade sig gøre for kommunes borgere, og at vi i dette budget har sat fingeraftryk på flere områder til gavn for den fremtidige udvikling vores kommune,« slutter gruppeformand Josh Bjørkman (NB).

Læs mere på slagelse.dk:
Budgetforlig 2024-2027
De økonomiske mål og rammer for budgetforliget
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

De ældre borgere må se frem til en robotstøvsuger

Der var forslag på 150 millioner kroner i sparekataloget, og borgmester Knud Vincents (V) har tidligere oplyst til Sjællandske, at der skulle findes besparelser for 113 millioner. Mediet skriver videre, at flertallet er blevet enige om en besparelse på 83,5 millioner kroner stigende til 98 millioner kroner i det kommende år.

»Vi kan se, at vores driftsøkonomi ser ud til at følge budgettet, og det gør, at den ramme, vi kiggede ind i sidste år på 113 millioner, ikke er nødvendig. Budgettet er stadig stramt, men det skaber et råderum fremadrettet,« fortæller Knud Vincents til Sjællandske.

Det stramme budget medfører blandt andet, at ældre borgere, der er visiteret til rengøring, skal anskaffe sig en robotstøvsuger. Derudover er der lagt op til lagt op til endnu en stigning i kommuneskatten på 0,5 procent. Dertil kommer i øvrigt, at der er sat 9 millioner kroner af til skrotning af færgen på Halsskov for dermed at slippe af med yderligere omkostninger i forbindelse med fejlkøbet, skriver mediet.

Øverst: Fra venstre mod højre ses viceborgmester Jane Dahl (KF), 2. viceborgmester Troels Brandt (RV), Josh Bjørkman (NB), Nikolaj Bjørk Christensen (V), Jørgen Grüner (SF) og borgmester Knud Vincents (V). (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/ya3