Fremtidens vejr i Slagelse Kommune og resten af landet

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Den forventede ændring af Slagelse Kommunes gennemsnitstemperatur i slutningen af århundredet er +3.6 grader.

Fremtiden byder på mere ekstremt vejr. Tørke, stormflod og oversvømmelser er en realitet i Danmark og resten af verden. Det kræver, at vi tilpasser os. Et nyt Klimaatlas giver et samlet og opdateret billede af fremtidens klimaforandringer i Danmark.

Artiklen fortsætter efter videoen.

Klimaatlasset vil gøre det nemmere for kommuner, virksomheder og privatpersoner at træffe beslutninger om klimatilpasning. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i to pressemeddelelser.

Slagelse Kommune har mere solskin og mindre bygenedbør

Klimaatlasset fortæller om Slagelse Kommune, at terrænet indimellem er ganske bakket.

Jorden er udpræget leret med et pænt vandindhold og det, sammen med havets nærhed mange steder i den sydvestligste del af klimaregion Sydsjælland, bevirker, at kommunen generelt ikke får de højeste og laveste temperaturer.

Læs Klimaatlas-rapport for Slagelse på: dmi.dk (pdf).

De kystnære områder i Slagelse Kommune er vejrmæssigt påvirket af havet. Det dæmper variationerne i temperaturen året rundt og giver for det meste flere solskinstimer og mindre bygenedbør.

Længere inde i kommunen væk fra det kystnære aftager denne påvirkning, og det er blandt andet med til at give større variation i temperatur, mere bygenedbør og færre solskinstimer.

Kommunen hører til noget af det mest nedbørsfattige i Danmark, og der er ganske solrigt. Luften er blevet udtørret på sin vej fra vest. Nedbøren stiger dog mod øst ind i landet, hvor der er noget terræn, der hjælper til med hensyn til skydannelse og nedbør. (Kilde: Klimaatlas-rapport, DMI).

Ændringer af nedbør og ekstremnedbør i Slagelse Kommune

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har ændret sig siden 1870’erne og er steget med cirka 100 mm. I den seneste 30-års-periode fra 1981 til 2010 er årsnedbøren for landet som helhed 746 mm.

DMI forventer flere kraftige nedbørshændelser om sommeren på trods af, at somrene sandsynligvis bliver mere tørre over store dele af det europæiske kontinent. De kraftigste nedbørshændelser forventes også at blive endnu kraftigere.

Den forventede ændring af nedbør i Slagelse Kommune i slutningen af århundredet er op til 2 procent for sommernedbør og op til 25 procent for vinternedbør. Dog er det meget usikkert om sommernedbørsmængden øges, mindskes eller forbliver uforandret.

Den forventede ændring af ekstremnedbør i Slagelse Kommune i slutningen af århundredet er op til 21 procent for 10-årshændelsen for døgnnedbør og op til 80 procent for skybrud.

En 10-årshændelse opstår, når det regner det så meget, at det statistisk set kun sker hvert 10. år. (Kilde: Klimaatlas-rapport, DMI).

Ændringer af gennemsnitstemperatur i Slagelse Kommune

Siden 1870’erne er den gennemsnitlige temperatur i Danmark steget med cirka 1,5 grader. I den seneste 30-års-periode fra 1981 til 2010 er årstemperaturen for Danmark som helhed 8,3 grader. Det er generelt koldest centralt i Jylland og varmest ved kysterne.

Den forventede ændring af Slagelse Kommunes gennemsnitstemperatur i slutningen af århundredet er i værste fald op til 3.6 grader. (Kilde: Klimaatlas-rapport, DMI).

Skal forberede os på, at fremtidens klima bliver ekstremt

Klimaet ændrer sig – vejret bliver mere ekstremt. Vi kan derfor forvente flere stormfloder og flere kraftige skybrud i fremtidens Danmark.

Det skal vi tage højde for, så vi undgår flere voldsomme oversvømmelser, som sætter huse eller hele bydele under vand. Gør vi ikke det, kan det blive potentielt farligt og dyrt for samfundet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Fiktivt billede fra fremtidens København. (Foto: Danmarks Meteorologiske Institut).

»Fremtidens klima bliver mere ekstremt, og det skal vi allerede nu forberede os på,« fortæller minister for klima, energi- og forsyning Dan Jørgensen (S).

DMI’s nye Klimaatlas giver et bud på, hvor der er særlig risiko for stormflod og skybrud og hermed risiko for oversvømmelser i fremtidens Danmark – dermed kan vi tage de nødvendige forholdsregler og sikre os mod fremtidens ekstreme vejr.

Vigtig opgave at forebygge skaderne fra det ekstreme vejr

Detaljeret viden, koordination og samarbejde er nøgleelementer i effektive løsninger til klimatilpasning.

Forkert eller utilstrækkelig data kan for eksempel betyde, at et dige bygges for lavt eller placeres forkert, eller det kan medføre løsninger, der ikke tager højde for, at vandet kan løbe på tværs af kommunegrænser.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Fiktivt billede fra fremtidens København. (Foto: Danmarks Meteorologiske Institut).

»I en fremtid hvor ekstremt vejr kommer oftere og bliver vildere, skal vi investere i de tiltag, der bedst og billigst sikrer os mod klimaforandringerne,« udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, og fortsætter:

»Klimaatlasset skal give kommuner, virksomheder og borgere den viden, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger og finde løsninger, der virker.«

Se det interaktive Klimatlas på: dmi.dk/klima-atlas.

Klimaatlasset peger på, at Danmark i fremtiden vil få flere skybrud og flere stormfloder. Oversvømmelser fra både skybrud og stormfloder medfører store omkostninger for borgere og samfund.

Danmark er det land i Europa, som relativt set har lidt størst økonomisk tab som følge af ekstremt vejr og klimarelaterede hændelser i perioden 1980-2016.

Klimaatlasset beskriver det fremtidige danske klima for midten og slutningen af århundredet. Klimaatlas indeholder information om, hvordan fremtidens temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod ser ud på nationalt og kommunalt niveau.

»Det kan blive meget dyrt, hvis et område oversvømmes. Det gælder både, hvis det er en selv, eller hvis det er samfundet, der samler regningen op. Derfor har kommunerne en vigtig opgave med at forebygge skaderne, inden de opstår,« udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:

»De gør allerede et godt arbejde, men med det nye klimaatlas kan kommunerne målrette deres planlægning og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne.«

Kommunerne har ansvaret for at sikre klimatilpasningen

I Danmark er det kommunerne, der står for klimatilpasningen – det kan for eksempel være at bygge diger eller skybrudssikre udsatte områder. Klimaatlasset er derfor udviklet i et værdifuldt samarbejde med kommunerne og alle de aktører, som arbejder med klimatilpasning.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Fiktivt billede fra fremtidens København. (Foto: Danmarks Meteorologiske Institut).

»Vi har helt fra de første streger på tegnebrættet haft fokus på at inddrage dem, der skal arbejde med Klimaatlasset i dagligdagen – så vi sikrer os det mest optimale arbejdsredskab,« forklarer Marianne Thyrring, som er direktør på DMI, og fortsætter:

»Vi sætter stor pris på det tætte samarbejde, vi har haft med et bredt udsnit af landets kommuner, men også regionerne, forsyningssektoren, landbruget, beredskaberne, forsikringsbranchen, større virksomheder og rådgivende ingeniører.«

Kommunerne har tidligere selv skulle skaffe viden og data, og her har de manglet et landsdækkende og solidt datagrundlag. Med DMI’s Klimaatlas får kommunerne ét samlet bud på fremtidens klima baseret på den nyeste viden.

Klimaatlasset er udviklet af DMI i samarbejde med især kommunerne, men også regionerne, forsyningssektoren, landbrugssektoren, beredskabssektoren, forsikringsbranchen, større virksomheder og rådgivende ingeniører.

Øverst: Fremtidens klima. (Foto: Danmarks Meteorologiske Institut). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.