Ny vejledning skaber klarhed om ventetider

Zand.News – »Vi tager kritikken alvorligt. Problematikken har været kendt siden vores faglige gennemgang af kræftområdet i foråret 2023. Vi har siden da været i fuld gang med at løse problematikken. Derfor er vi glade for, at Sundhedsstyrelsen netop er kommet med en ny vejledning, der skaber klarhed for området,« lyder det fra den lægefaglige koncerndirektør i Region Sjælland.

Rigsrevisionen udtaler i sin nye beretning kritik af en allerede kendt problematik på kræftområdet om forskellige fortolkninger af reglerne for maksimale ventetider for kræftpatienter. Region Sjælland udtaler dertil, at de er glade for, at Sundhedsstyrelsen netop er kommet med en ny vejledning, der skaber klarhed på området. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Region Sjælland tager kritikken alvorligt

Region Sjælland er enig i den kritik, som Rigsrevisionens i dag har offentliggjort, hvor de påpeger, at der har været forskellige fortolkninger af reglerne om maksimale ventetider for kræftpatienter. Her indikerer de et forbedringspotentiale med hensyn til registrering, dokumentation og information, når det gælder maksimale ventetider på kræftområdet. Problematikker, som regionerne og Sundhedsstyrelsen allerede er i gang med at løse.

»Vi tager kritikken alvorligt. Problematikken har været kendt siden vores faglige gennemgang af kræftområdet i foråret 2023. Vi har siden da været i fuld gang med at løse problematikken. Derfor er vi glade for, at Sundhedsstyrelsen netop er kommet med en ny vejledning, der skaber klarhed for området,« siger Jesper Gyllenborg, der er lægefaglig koncerndirektør i Region Sjælland.

De maksimale ventetider er en patientrettighed, der er fastsat i sundhedslovens § 88 samt Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme. De maksimale ventetider gælder for de fleste typer kræftpatienter. Dog ikke kræftsygdomme, der kræver knoglemarvstransplantation, samt patienter med hudkræft, der ikke er modermærkekræft.

Regionen er gået i gang med at tilpasse sine arbejdsgange til den nye vejledning for at sikre, at der bliver dokumenteret korrekt i journalerne, så de afspejler den tætte dialog, der er og skal være mellem patienten og sundhedspersonalet under hele udrednings- og behandlingsforløbet og ved overskridelser af de maksimale ventetider.

Nye tal fra Region Sjælland viser fremskridt

Region Sjællands nyeste tal for de to første måneder i 2024 viser, at over 95 procent af patienterne behandles og udredes indenfor tidsfristerne. Medtages patienter, som selv ønsker at vente længere på grund af eksempelvis ferie, samt patienter hvor det af hensyn til helbredet anbefales at vente, ligger tallet over 99 procent.

»Patienterne skal vide, hvad de kan forvente og har ret til. Medarbejderne skal vide, hvad der forventes af dem. Og politikerne og styrelsen skal være trygge ved, at de får de informationer, de har brug for. Derfor er vi også enige i kritikken fra Rigsrevisionen om, at der har været forskellige tolkninger af reglerne på området. Det er vores forventning, at den nye vejledning fra styrelsen kan være med til at sikre en fælles forståelse af reglerne. Samtidig tyder de første tal for i år på, at vi næsten har fuld overholdelse af reglerne,« siger Jesper Gyllenborg.

Af de nye tal fremgår det, hvad årsagen til eventuelle overskridelser er. Også selvom det skyldes årsager, hvor reglerne for de maksimale ventetider er overholdt. Samtidig sætter den nye vejledning nogle klare rammer for, hvilken dokumentation der skal fremgå af patienternes journaler. Til sammen skal det være med til at sikre gode forløb for patienterne, klare rammer og forventninger til medarbejderne og det nødvendige overblik hos myndighederne.

Danske Regioner: Metoden giver ikke et retvisende billede

Danske Regioner mener dog, at den metode som Rigsrevisionen har brugt i sin undersøgelse og konklusion om reglerne vedrørende maksimale ventetider, er meget problematisk.

I halvdelen af stikprøven er patientrettighederne opfyldt. Hvis man lægger den regelfortolkning til grund, som regionerne har haft igennem hele perioden, uden at det har været udfordret af Sundhedsstyrelsen, så har yderligere en fjerdedel fået deres rettigheder opfyldt, svarende til i alt omkring 4 ud af 5 patientforløb i stikprøven.

I den resterende femtedel af stikprøven er der tvivl om, hvorvidt patienterne har fået deres rettigheder opfyld, da det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i journalen, og på den baggrund konkluderer Rigsrevisionen, at patientrettighederne ikke er opfyldt. Det eneste, man med sikkerhed kan konkludere, er imidlertid, at det ikke er dokumenteret, hvorvidt rettighederne er opfyldt, mener Danske Regioner.

»Den metode, som Rigsrevisionen har anvendt, giver ikke et retvisende billede af virkeligheden. Vi erkender, at der har været uklarhed både om fortolkning af regler og i dokumentationen, men det er meget problematisk, at man ganger en stikprøve op. Det betyder i praksis, at kritikken er baseret på patienter, som vi ikke umiddelbart kan identificere og række ud til. Jeg vil derfor opfordre til, at man kontakter patientrådgivningen i sin region, hvis man som patient er det mindste i tvivl, om rettighederne er blevet overholdt,« siger Karin Friis Bach (RV), der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Fakta om de maksimale ventetider i Region Sjælland

Rigsrevisionen har til deres beretning anvendt en stikprøve på 380 patientforløb fra perioden juli 2019 til juni 2023. Rigsrevisionen har brugt konklusionerne fra stikprøven til at beregne et samlet antal forløb, hvor Rigsrevisionen estimerer, at dokumentationen i journalerne ikke er tilstrækkelig og patienterne har dermed ikke fået opfyldt deres rettigheder.

Det er en stikprøve, hvor der for Region Sjællands vedkommende er udvalgt 58 forløb, der går ud over de maksimale ventetider:

  • 30 forløb er patientens eget ønske eller hensynet til patientens helbred
  • 2 er fejlregistreringer
  • 26 forløb er patienterne informeret og har accepteret at vente.

De 26 forløb er grundlag for Rigsrevisionen estimat for, hvor mange forløb, der ikke har overholdt handlepligten og tilbudt behandling på et andet sygehus. Ud af disse 26 gælder:

  • 1 forløb er dokumentationen i overensstemmelse med sundhedsministeriets fortolkningen af handlepligten
  • 12 forløb er dokumentationen i overensstemmelse med regionernes fortolkning af handlepligten
  • 13 forløb er der ikke dokumenteret yderligere i journalen.

For alle 26 forløb gælder det, at der i de enkelte patientjournaler er dokumenteret, at patienten er informeret om rettigheder og accepterer at vente. Denne dokumentationspraksis vurderes af
Rigsrevisionen ikke at være tilstrækkelig dokumentation for tilbudt behandling, og derfor er konklusionen i rapporten, at patienterne i de 13 forløb ikke har fået tilbudt behandling på et andet sygehus.

Øverst: De nyeste tal i Region Sjælland for maksimale ventetider for januar og februar 2024. (Grafik: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/65el