Enigt Folketing vedtager ny vidnepakke

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Folketinget har vedtaget en vidnepakke, der skal beskytte vidner mod bandemedlemmer. Samtidig skal vidner i disse sager om grovere kriminalitet, herunder bandekriminalitet, modtage vejledning om muligheden for beskyttelse.

Fra den 1. juli 2018 kan vidner se frem til styrkede og mere trygge forhold, når de skal afgive forklaring i forbindelse med en retssag. Det sker, efter Folketinget har vedtaget en række af initiativerne fra justitsministerens vidnepakke.

Der er eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod bandemedlemmer af frygt for konsekvenserne. Vidner har en fundamental betydning for retssamfundet, hvor trusler og utryghed aldrig må blive afgørende for deres tilstedeværelse i retssalen. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Justitsministeren fremlagde i november 2017 en vidnepakke, der med ti konkrete initiativer skal forbedre forholdene og trygheden for vidner.

I dag har et enigt Folketing vedtaget de dele af vidnepakken, der krævede lovændring. Der er blandt andet tale om øget adgang til, at utrygge vidner kan afgive vidneforklaring via videolink, og at utryghedsskabende tilhørere, eksempelvis bandemedlemmer, kan nægtes adgang til retssalen.

Samtidig sikres det, at muligheden for at afgive forklaring anonymt ikke forspildes, hvis for eksempel et vidnes navn og adresse er blevet gerningsmanden bekendt under efterforskningen.

»En vigtig forudsætning for, at vi kan komme efter bandemedlemmerne, er, at vidner går til politiet og hjælper med at få banderne bag tremmer. Hverken frygt for repressalier eller trusler må nogensinde stå i vejen for, at vidner stiller sig i vidneskranken,« siger justitsminister Søren Pape Poulsen og fortsætter:

»Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag er med til at skabe bedre forhold for vidner, hvor vi bl.a. fjerner bandemedlemmer fra tilhørspladserne, styrker vidnernes muligheder for at fremstå anonymt i politirapporten og sikrer, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse fremover ikke fremgår af politirapporter og i straffesager.«

Initiativerne i vidnepakken går blandt andet ud på følgende:

  1. Vidner i sager om grovere kriminalitet, herunder bandekriminalitet, skal hurtigst muligt modtage vejledning om, hvad det indebærer at være vidne i en straffesag, og hvilke muligheder der er for at beskytte udsatte vidner. Derfor skal der laves en standardpakke, der tilbydes vidner i sådanne sager.
  2. Der skal udarbejdes centrale retningslinjer for politiets og anklagemyndighedens vejledning af vidner. Disse retningslinjer skal sikre en ensartet praksis på tværs af landet, så alle vidner får den fornødne vejledning, støtte og tilbud.
  3. Der lanceres en kampagne, der skal oplyse om det at være vidne i en straffesag, herunder hvilke muligheder, der eksisterer for at tage hensyn til utryghed hos vidnet.
  4. Tidligere indsats i forhold til anvendelsen af navne- og adressebeskyttelse (anonyme vidner). Det skal sikres, at den eksisterende mulighed for at afgive forklaring anonymt ikke forspildes, f.eks. fordi et vidnes navn og adresse under efterforskningen er blevet gerningsmanden bekendt.
  5. Bedre beskyttelse af vidners navne og adresser i politirapporter. Regeringen har derfor afsat midler til en ændring af politiets it-systemer sådan, at oplysninger i politirapporter og oplysninger om vidners navne og adresse lettere kan holdes adskilt.
  6. Bedre vidnebeskyttelse af fængselsbetjente. Det sikres, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse for fremtiden ikke fremgår af politirapporter og bevisfortegnelsen i straffesager. Derudover sikres det, at fængselsbetjente kan afgive forklaring uden, at gerningsmanden får kendskab til deres fulde navn og adresse.
  7. Der skal være fokus på muligheden for tidlig afklaring i forhold til afhøring uden tiltaltes tilstedeværelse. Anklagemyndigheden vil derfor have et øget fokus på, at der træffes forhåndsafgørelser om, at gerningsmanden føres ud af retssalen i forbindelse med vidnets afgivelse af forklaring, i de sager, hvor det skønnes relevant.
  8. Øget brug af videolink. Det skal sikres, at muligheden for at afgive forklaring via videolink også kan anvendes over for utrygge vidner, når deres tilstedeværelse i retten ikke er påkrævet af hensyn til bevisførelsen i sagen og det i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt.
  9. Det skal sikres, at tilhører med bandetilknytning altid nægtes adgang til retten, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring. Det skal ske ved at ændre reglerne, så det fremgår klart, at retten skal nægte sådanne personer adgang til retsmødet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
  10. Politiet skal have et skærpet fokus på i videst mulig udstrækning at håndhæve bl.a. straffelovens og ordensbekendtgørelsens regler, når grupper af bandemedlemmer forsamles foran retsbygninger og i den forbindelse begår lovovertrædelser, ved f.eks. at udøve vold, bære maskering eller på anden vis forstyrre den offentlige orden.

Kilde: Justitsministeriet

Læs også: Debat Blak-Pape: Resultatløn hindrer at kalde KV en bande


Genrefoto: GreenTana / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.