V: Intet lovligt grundlag for ændringen af styrelsesvedtægten

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

“VOB er af den klare overbevisning, at vedtægtsændringen kun havde til hensigt at fjerne VOBs politiske indflydelse, at opsigelsen af både samarbejdsaftalen og den efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten samt gennemførte ændringer i udvalgsposter var motiveret af personbåren argumentation,” skriver Venstre i en pressemeddelelse.

Mindretalsgruppen i Slagelse Byråd, som består af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, har valgt at anlægge sag mod Slagelse Kommune, flertalsgruppen, som består af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Årsagen til sagsanlægget er, at de har den opfattelse, at grundlaget for ændring af styrelsesvedtægten den 26. marts 2018 ikke er lovlig. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Mindretallet ønsker nu at få tilsidesat Slagelse byråds beslutning om ændring af styrelsesvedtægten og om konstituering af kommunens stående udvalg som ugyldige.

Beslutningen indebar blandt andet, at mindretalsgruppen fik frataget en række formands- og næsformandsposter i udvalgene.

De skriver videre, at det er deres opfattelse, at byrådsflertallets ændring af styrelsesvedtægten og tilhørende om konstituering er begrundet i både politisk og personbåren uenighed.

Baggrunden for at anlægge sag mod Slagelse Kommune

Efter kommunalvalget i november 2017 udpegede et flertal i Slagelse byråd på 16 medlemmer bestående af partierne Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I) og Enhedslisten (Ø) John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet som borgmester på det konstituerende møde den 1. december 2017.

Et mindretal på 15 medlemmer bestående af partierne Venstre (V), Danske Folkeparti (O) og Det Radikale Venstre (B) pegede derimod på den hidtidige borgmester Stén Knuth som borgmester for den kommende valgperiode.

Pressemeddelelsen beskriver herefter en række hændelser, som vi bringer uredigeret:

 • Den 8. december 2017 indgik samtlige partier i Slagelse byråd en konstitueringsaftale – benævnt samarbejdsaftale for valgperioden 2018-2021 med John Dyrby Paulsen som borgmester for Slagelse Kommune.
 • På Slagelse Byråds konstituerende møde den 11. december 2017 nedsatte byrådet formelt Økonomiudvalget og ni stående udvalg samt udpegede medlemmerne til de pågældende udvalg.
 • Konstitueringen indebar, at VOB fik flertal i fem af de stående udvalg, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget samt Seniorudvalget.
 • Stén Knuth blev formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Anders Koefoed blev formand for Beskæftigelsesudvalget og endelig blev Knud Vincents formand for Erhvervs- og Turismeudvalget, alle fra Venstre. Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti blev formand for Seniorudvalget og Troels Brandt fra det Radikale Venstre blev formand for Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget.
 • Økonomiudvalget blev herefter sammensat af ni medlemmer, fem medlemmer fra SFIØ og fire medlemmer fra VOB.
 • På byrådsmødet ligeledes den 11. december 2017, førstebehandlede byrådet ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, hvilket indebar en fordeling af ansvarsområder mellem Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg i overensstemmelse med byrådets konstitueringsbeslutning.
 • Det fremgik videre af sagsfremstillingen, at den konstituerede kommunaldirektør havde indstillet til byrådet, at vedtage ændringerne af styrelsesvedtægten ved førstebehandlingen og oversende sagen til andenbehandling den 18. december 2017. Ændringen af styrelsesvedtægten blev enstemmigt vedtaget af byrådet den 11. december 2017.
 • Den 5. og den 7. marts 2018 drøftede fagudvalgene kompetenceplaner, altså den nærmere opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget, de stående fagudvalg og forvaltningen. Ændringerne blev efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts 2018.
 • Drøftelsen og beslutningerne om kompetenceplanen skete i overensstemmelse med konstitueringsaftalen og i forlængelse af behandlingen og vedtagelsen af styrelsesvedtægten den 18. december 2017.
 • Af referaterne fra de stående udvalgs behandling af kompetenceplanen fremgik det bl.a., at kompetenceplanen som følge af den nye styrelsesvedtægt skulle opdateres, således at den svarede til den nye udvalgsstruktur. Forvaltningen havde derfor gennemgået kompetenceplanen fra den tidligere byrådsperiode, således at opgaverne blev flyttet over til de nye udvalg i henhold til den nye styrelsesvedtægt. Ifølge oplægget skulle flytning godkendes af byrådet.
 • Den 7. marts 2018 rettede borgmester John Dyrby på vegne af AFIØ-valggruppen henvendelse til VOB og meddelte, at AFIØ-gruppen i forlængelse af regeringens Ghetto-udspil havde drøftet de foreløbige erfaringer med styrelsesvedtægten samt at AFIØ var enige om, at der var behov for ændringer.
 • Den 10. marts 2018 modtager Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti en e-mail hvori konstitueringsaftalen fra december 2017 bliver ophævet af borgmester John Dyrby på vegne af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten i Slagelse Byråd.
 • Som årsag henviste John Dyrby Paulsen til en række kritiske udtalelser fra bl.a. Dansk Folkeparti, i forbindelse med flertallets beslutning om salg af et kommunalt kystareal i Korsør samt det forhold, at der ikke på et efterfølgende gruppeformandsmøde i februar 2018 blev taget afstand fra den fremsatte kritik / de fremsatte udtalelser.
 • John Dyrby Paulsen henviste tillige til, at den tidligere borgmester Stén Knuth, i e-mail den 27. februar 2018 havde beskyldt to navngivne byrådskolleger for at tale usandt og at dette var ”blot endnu et udtryk for endnu en omgang grundløse og absurde beskyldninger, som ikke kan danne baggrund for et fortsat tæt samarbejde”.
 • Endelig henviste borgmester John Dyrby Paulsen til, at personer fra Venstre og Dansk Folkeparti på møder i Økonomiudvalget i januar og februar 2018 samt i pressen havde søgt at miskreditere et byrådsmedlem i forbindelse med dennes personalesag fra november 2017, hvor vedkommende blev afskediget.

Venstre skriver afslutningvist, at Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er af den klare overbevisning, at vedtægtsændringen kun havde til hensigt at fjerne deres politiske indflydelse.

De har envidere den opfattelse, at opsigelsen af samarbejdsaftalen og den efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten samt ændringer i udvalgsposter var motiveret af “personbåren argumentation” fremfor af politiske problemstillinger i forhold til at løse opgaverne i Slagelse byråd.

Læs også: Slagelse Kommune stævnes af V, DF og RV


Øverst: Formand for Venstre og byrådsmedlem Knud Vincents. Foto: Slagelse Kommune.

Opdateret.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.