Spørgsmål om miljøgodkendelse hviler på forkert antagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Byrådsmedlem Anne Bjergvangs spørgsmål om spildevandsfirmaet RGS Nordics miljøgodkendelse hviler på en forkert antagelse, siger miljøudvalget, men nu ser hun frem til, at forvaltningen svarer på hendes spørgsmål.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandlede mandag en række spørgsmål, som byrådsmedlem Anne Bjergvang (S) havde rejst omkring RGS Nordics miljøgodkendelse.

Udvalget konstaterede dog, at spørgsmålene hviler på en forkert antagelse. Det fremgår af referatet fra udvalgsmødet og af en pressemeddelelse fra Slagelse Kommune.

Spildevandsvirksomheden RGS Nordics miljøgodkendelse

Byrådsmedlem og medlem af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Anne Bjergvang (S) havde til mandagens møde i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget rejst en initiativsag for at få belyst spildevandsvirksomheden RGS Nordics miljøgodkendelse.

Hendes spørgsmål drejede sig især om, hvorvidt tilladelsen burde have været fornyet senest i 2018, men det er en forkert antagelse, mener udvalget.

»Initiativsagen hviler på en fejlagtig antagelse om, at den nugældende miljøgodkendelse er gældende fra 2008, hvilket er forkert. Miljøgodkendelsen er gældende fra 2013, hvilket tidligere er blevet gennemgået for udvalget, sidst ved virksomhedsbesøg,« konstaterede udvalget efter behandlingen.

Nye teknologikrav forventes implementeret i august 2022

Anne Bjergvangs spørgsmål bygger på en antagelse om, at virksomheden skal have fornyet sin miljøgodkendelse mindst hver 10. år. Det er også korrekt.

RGS Nordics miljøgodkendelse blev imidlertid udarbejdet i 2008, men derefter blev tilladelsen anket til Miljøklagenævnet, som stadfæstede godkendelsen i 2013.

Det betyder, at den juridisk set gælder fra 2013, og da anken til Miljøklagenævnet havde opsættende virkning betyder det, at miljøtilladelsen først trådte i kraft i 2013.

Samtidig er RGS Nordic også omfattet af regler, som betyder, at myndighederne skal udstede en ny miljøgodkendelse, hver gang EU stiller nye og renere krav til teknologien. Det skal sikre, at de nye teknologikrav implementeres indenfor fire år.

Sidste gang EU kom med nye teknologikrav var i 2018. Det er baggrunden for, at Slagelse Kommune er i gang med at behandle RGS Nordics miljøgodkendelse i forhold til de nye krav. Det forventes, at de nye og renere teknologikrav er implementeret på virksomheden senest i august 2022.

Anne Bjergvang ser frem til at få svar på sine spørgsmål

Det fremgår af referatet, at Anne Bjergvang tog udvalgets konstatering til efterretning, men at hun glæder sig til at få svar på de fem spørgsmål, som hun har stillet til forvaltningen.

De fem spørgsmål lyder:

  1. Er det korrekt, at ordene “mindst hver 10 år” udtrykker, at man kan revurdere tidligere?
  2. Hvem har truffet beslutning om, at en virksomhed i Slagelse kommune kan have en udledningstilladelse i 13 år uden revurdering, og er det i overensstemmelse med Miljølovgivningen, jævnfør ovenstående?
  3. Hvem (administration eller politikere) har truffet beslutning om, at den anførte bestemmelse i udledningstilladelsen fra 26. november 2008 om revurdering inden 10 år udstedelse ikke skal følges?
  4. I 2010 og frem kom der nye miljøkvalitetskrav i forbindelse med implementering af EU vandrammedirektivet. Disse fremgår naturligt nok ikke af en udledningstilladelse fra 2008. Har Slagelse kommune i tiden fra 2010 til 2020 overvejet om man skulle revurdere udledningstilladelsen med henvisning til vandrammedirektivet fra 2010, og hvornår er den vurdering foretaget?
  5. Hvem har i givet fald under 4) truffet beslutning om ikke at revurdere udledningstilladelsen. Er den truffet politisk, eller er den truffet administrativt?

Øverst: Byrådsmedlem Anne Bjergvang (S). (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.