Budgetreduktion på 115 mio. i 2022

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Slagelse.News – Budgetaftalen indeholder budgetreduktioner på i alt 115 millioner kroner på driften. Alle dele af kommunen kommer til at bidrage til budgetreduktionerne. På anlægssiden er der enighed om, at der kan forventes anlægsprojekter for i alt maksimalt 400 millioner kroner i 2022 og 2023.

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre er nået til enighed om forslag til budget for 2022, som indeholder budgetreduktioner for 115 millioner kroner. Det oplyser Skagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Skal behandles i økonomiudvalget og byrådet

Der er opnået enighed om en budgetaftale mellem Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre, der i de kommende uger vil fremlægge et nyt forslag til budget 2022 for Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslaget er skabt på baggrund af en omfattende proces, hvor fagudvalg, hele den kommunale organisation, involverede borgere, brugerbestyrelser, foreninger med flere har været inddraget. Høringsprocessen har været kort, men på trods af denne er der modtaget flere hundrede gode og seriøse høringssvar.

Budgetaftalen indeholder budgetreduktioner på i alt 115 millioner kroner på driften. Alle dele af kommunen kommer til at bidrage til budgetreduktionerne. På anlægssiden er der enighed om, at der kan forventes anlægsprojekter for i alt maksimalt 400 millioner kroner i 2022 og 2023.

Budgetaftalen skal behandles i Økonomiudvalget den 23. maj og derefter vedtages endeligt på byrådsmødet den 30. maj, slutter pressemeddelelsen.

Den forjagede proces påvirker medarbejderne

Tidligere borgmester og fortsatte byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (S) udtaler til Sjællandske, at genåbningen af budgettet har været en forjaget proces, men at han er klar til at forhandle om næste års budget.

»Der er i virkeligheden tale om unødvendige besparelser, og der er ingen grund til det skræmmebillede, som flertalspartierne fremkommer med omkring kommunens økonomi,« siger han og fortsætter:

»Men det har været en forjaget proces, som også har betydet, at medarbejderne har skullet gå meget op i besparelser, hvilket ikke har kunnet undgå at påvirke deres vigtigste opgave, nemlig at yde service til borgerne.«

Udskrift af flertalsgruppens budgetaftale

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre har indgået følgende budgetaftale:

»På baggrund af det store underskud i 2021, samt en række overraskelser med større merforbrug end først antaget, valgte et flertal i byrådet den 31. januar at åbne budget 2022.

Efter en omfattende proces, hvor alle fagudvalg er blevet inddraget, har B, F, C og V valgt at indgå et budgetforlig og vil i de kommende uger fremlægge et nyt forslag til budget 2022 for økonomiudvalg og byråd.

Processen har båret præg af alvoren i opgaven. Hele den kommunale organisation har været involveret, og rigtigt mange har bidraget med betragtninger og forslag undervejs.

Høringsprocessen, der godt kunne have varet lidt længere, men hvor der trods alt er modtaget flere hundrede gode og seriøse kommentarer fra virksomheder, brugerbestyrelser, foreninger mv., har bidraget til at skabe et solidt fundament i en særdeles vanskelig situation. Parterne vil gerne udtrykke vores respekt og taknemmelighed for den store indsats, der er blevet lagt i at tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag,« indleder budgetaftalen.

Markante budgetreduktioner på i alt 115 millioner kroner

Budgetforliget indeholder markante budgetreduktioner – på i alt 115 millioner kroner i 2022:

  • Økonomiudvalget -12.424
  • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget -4.584
  • Klima- og Miljøudvalget -900
  • Socialudvalget -25.955
  • Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget -4.200
  • Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget -5.334
  • Seniorudvalget -26.016
  • Børne- og Ungeudvalget -32.607
  • Sundhedsudvalget -3.360
  • Sammenlagt -115.380

»Flere af de områder, hvor der nu foretages en markant opbremsning, havde i 2021 store overskridelser.
Det drejer sig om det særlige børn og ungeområde og skolernes specialundervisning, der overførte et merforbrug på henholdsvis 29 millioner og 12 millioner kroner. For at give disse områder en mulighed for at komme i mål, nulstilles disse overførte merforbrug. Parterne er enige om at finansiere disse overførte underskud af kommunens kassebeholdning med i alt 41 millioner kroner.

Kommunen genindfører prisfremskrivningerne fra 1. juni 2022. Det medfører en merudgift på 11 millioner kroner.

På anlægssiden har det ligeledes været nødvendigt at gå alle projekter igennem med henblik på at minimere udgifterne. Med de overførte anlægsprojekter fra 2021 var der vedtaget projekter for mere end 300 millioner.

I efteråret skal byrådet tage stilling til et flerårigt anlægsbudget, hvor vi i et passende tempo – ud fra det råderum, der er til stede – kan lægge en realistisk plan for de nødvendige anlægsprojekter i 2023-26.

Samlet forventes anlægsprojekter i 2022 og 2023 på maksimalt 400 millioner kroner.

Der er desuden blevet ændret i budgetforudsætningerne i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. I det nye budget indregnes de demografiske ændringer på både indtægt og udgiftssiden i modsætning til tidligere, hvor det kun var indtægterne, der var indregnet. Der afsættes desuden midler til byggemodning, så salg af grunde bliver mere realistisk,« står der i budgetaftalen.

Byrådet skal finde nye løsninger efter sommerferien

»Den voldsomme opbremsning er desværre nødvendig, og vi er langt fra i mål endnu. I 2023 ophører det særlige tilskud på 50 millioner kroner, som Slagelse Kommune fik midlertidigt i 2021 og 2022. Samtidig mangler vi at gennemføre de strukturelle ændringer, som tager flere år at få gennemført – ikke mindst på skoleområdet henstår der store og svære beslutninger. Så lige efter sommerferien skal byrådet i gang igen med at finde løsninger og få bragt balance mellem indtægter og udgifter.

Målet er, at vi efter sommerferien kan vedtage et flerårigt budget, både på drifts og anlægssiden, som kan skabe den nødvendige ro i kommunen.

Det har været en særdeles vanskelig proces, som vi alle gerne havde været foruden. Og vi er klar over, at vi ikke er i mål endnu. Først i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene vil vi have fået bragt balance mellem indtægter og udgifter.« Sådan afslutter budgetaftalen.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.