Regionen vil forebygge benamputationer

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent. … De patienter skal vi have opsporet langt tidligere. Vi skal undgå at alvorlig sygdom udvikler sig og på den måde minimere risikoen for benamputation,« siger regionsformanden i Region Sjælland.

Med en ny handleplan vil Region Sjælland nedbringe antallet af amputationer. En hjørnesten i planen bliver at få patienter i risikogrupper tidligere ind i behandlingsforløb. Handleplanen sikrer også en styrkelse af karkirurgien i Region Sjælland. De skriver regionen i en pressemeddelelse.

Sætter massiv fokus på hurtigere faglig udvikling

Region Sjælland har færrest forebyggende karkirurgiske behandlinger og flest amputationer blandt de fem regioner i Danmark. Det viser regionernes fælles undersøgelse af karkirurgi og benamputationer, som netop er blevet offentliggjort.

På baggrund af undersøgelsen har Forretningsudvalget i Region Sjælland i dag vedtaget en handleplan, som sætter ind på fem områder: Faglig udvikling, tidlig opsporing af patienter i risikogrupper, styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger, rådgivning til amputerede patienter samt forløbs- og journalgennemgang.

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, værdsætter regionernes fælles undersøgelse, som har givet ny vigtig viden at handle på.

»Vi tager naturligvis undersøgelsen meget alvorligt og derfor har vi også allerede i dag handlet på den i vores Forretningsudvalg, hvor vi har vedtaget en handleplan. Vi kan se, at vi har mulighed for at forebygge flere amputationer, når vi særligt sammenligner med Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Vi vil både kigge grundigt ind i, hvordan vi kan lære af de to regioner og samtidigt med vores handleplan sætte massiv fokus på endnu hurtigere faglig udvikling, forebyggelse og at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb,« siger regionsrådsformanden.

Der er ingen om røde flag i regionens behandlinger

De årlige rapporter om karkirurgi i Danmark har gennem årene ikke givet anmærkninger til Region Sjælland. Patienter, der venter på karkirurgisk behandling, kan ligeledes være trygge ved, at behandlingen sker rettidigt.

»Vi har i Forretningsudvalget selvfølgelig spurgt ind til, om der har været nogle “røde flag” i vores behandlinger og kvalitet. Tilbagemeldingen er, at der ikke har været tegn på udfordringer i kvaliteten. De patienter, der kommer ind i Region Sjællands karkirurgi, er blevet behandlet og udredt, som de skal. Det understreges i øvrigt også af, at regionens karkirurgiske afdeling på Sjællands Universitetshospital de seneste to år af Dagens Medicin har været kåret til landets bedste karkirurgiske afdeling for netop denne type behandlinger,« siger Heino Knudsen.

Den fælles undersøgelse fra regionerne tyder på, at de regioner, der har lavest amputationsrate, er dem, der er længst med indførsel af nye karkirurgiske teknikker.

Omvendt viser undersøgelsen, at det er mere end blot antal og typen af karkirurgiske indgreb, der afgør amputationsraten. Region Sjælland vurderer også, at det har stor betydning, at patienter i risikogrupper kommer tidligere ind i behandlingsforløb.

»Af samme grund har vi i Forretningsudvalget vedtaget en handleplan som sætter ind på flere områder. Vi styrker vores karkirurgi og den faglige udvikling, men sætter samtidig fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af patienter i risikogrupper,« siger Heino Knudsen.

Karkirurgi blev flyttet i 2020 for at styrke fagligheden

Patienter i Region Sjælland, der vurderes at have gavn af forebyggende karkirurgi, bliver behandlet, enten på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, eller på sygehuse i Region Syddanmark eller Region Hovedstaden, som regionen samarbejder med om især akut og specialiseret karkirurgi.

Når en patient får en amputation, sker det for at redde liv. Det kan være på grund af koldbrand. Eller for at skabe bedre livskvalitet for patienter, der kan få et bedre liv uden sår og smerter med en benprotese.

Region Sjælland flyttede i 2020 karkirurgien til Sjællands Universitetshospital for netop at styrke den faglige udvikling. Tre måneder efter flytningen i 2020 måtte Region Sjælland sætte alle kræfter ind i indsatsen mod covid, hvilket satte udviklingsplanerne for karkirurgien på pause.

Tidlig opsporing i tæt samarbejde med flere aktører

Med handleplanen vedtaget af Forretningsudvalget lægges der op til et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje, praktiserende læger og patientorganisationer.

»Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent. I de tilfælde kan en amputation af en tå, en fod, et underben eller et ben desværre være nødvendigt for at redde liv. De patienter skal vi have opsporet langt tidligere. Vi skal undgå at alvorlig sygdom udvikler sig og på den måde minimere risikoen for benamputation,« siger Heino Knudsen.

Region Sjælland har flere rygere og flere diabetikere end i resten af landet. Rygning og diabetes er de vigtigste risikofaktorer for åreforkalkningssygdom i benene, der i de tidlige faser viser sig som bensmerter ved aktivitet og langsomt helende fodsår, og som i værste fald senere kan føre til en amputation.

»Der er en skæv balance i sundheden selv i et lille land som Danmark. Vi har derfor et særligt ansvar i Region Sjælland. Vi kan af undersøgelsen se, at vi har en særlig udfordring i de tre sydlige kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster, som knytter sig til Nykøbing F. Sygehus. Det er også udfordringer, som vi skal løse i et tæt samarbejde mellem sygehuse, hjemmepleje og praktiserende læger,« siger Heino Knudsen.

Rådgivning til alle patienter med benamputation

Patienter, der har fået amputeret et ben og måtte være i tvivl, om man har fået den rette behandling, kan søge rådgivning og vejledning ved at rette henvendelse til Region Sjællands patientvejledning, der i en periode vil have udvidet åbningstid på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-20. Patienter, der henvender sig, vil også kunne modtage vejledning i forhold til klagemuligheder.

»Man må som borger eller patient ikke sidde med den mindste flig af usikkerhed. Så hvis man for eksempel har været inde i et behandlingsforløb og har fået foretaget en amputation – og har spørgsmål til det eller føler sig usikker – skal man ringe til 7015 5001,« siger Heino Knudsen.

For at få mere viden og læring, iværksætter regionen også en forløbsgennemgang af i alt 80 patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputation uden forudgående karkirurgisk behandling. Der iværksættes også en journalgennemgang for de patienter, der har fået amputeret et ben, og hvor udredningsretten på 30 dage efter henvisning til karkirurgisk behandling ikke er overholdt. Journalgennemgangen skal afdække, om der er patienter, der har haft et forløb, der kan gøre dem berettiget til erstatning.

»Vi har ikke haft kapacitetsudfordringer i karkirurgien i Region Sjælland. Men vi kan se, at vi tilsyneladende får færre patienter ind til vores karkirurgi sammenlignet med de andre regioner. Derfor vil vi finde ud af, hvordan vi i regionens sundhedsvæsen kan blive endnu bedre til at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb,« siger Heino Knudsen.

Forretningsudvalget har på mødet i dag afsat 10 millioner kroner i 2022 til handlingsplanen og vil i forbindelse med budgetlægningen for 2023 løfte budgettet til karkirurgi i de kommende år.

Region Sjælland anbefaler, at man på nationalt niveau vil bruge undersøgelsen fra regionerne til følgende indsatser:

  • Etablering af en national database for amputationer.
  • Iværksættelse af et nationalt forskningsprojekt, som kan kortlægge, hvilke faktorer der er afgørende for høj eller lav amputationsrate.
  • Gensidig læring mellem regionerne, eventuelt i form af såkaldte lærings- og kvalitetsteams, som er anvendt på andre områder, hvor der er uens klinisk kvalitet i regionerne.
  • Udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for amputation og karkirurgiske indgreb, som rettesnor for, at regionerne har en ensartet tilgang til opgaveløsningen.

Handleplan for styrkelse af karkirurgisk behandling i Region Sjælland

Handleplanen vil fokusere på følgende fem indsatser:

1) Faglig udvikling: Region Sjælland har tidligere taget initiativer, der skal udvikle et stærkt fagligt miljø i regionens karkirurgiske funktion. Som led i denne udvikling vil regionen sikre, at patienterne får en behandling, der tager udgangspunkt i de nyeste teknologier og metoder inden for karkirurgien. Det skal ske ved at lære af de kliniske retningslinjer i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, så patienterne i Region Sjælland tilbydes optimal klinisk behandling.

2) Tidlig opsporing af patienter i risikogrupper: Der gennemføres en kampagne, der skal få flere patienter i risikogrupper til tidligt at søge hjælp og forebyggende behandling for at undgå komplikationer, der kan føre til amputation. Kampagnen vil rette sig mod patienter i risikogrupper, primærsektoren (almen praksis, fodterapeuter og kommuner) og regionens sygehuse med budskaber til patienter om, at det er vigtigt at søge egen læge, og til sundhedspersonale om behovet for fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Kampagnen gennemføres i et tværfagligt samarbejde med inddragelse af sundhedsklyngerne. Region Sjælland vil som led i kampagnen stille sig til rådighed med sundhedsfaglig rådgivning.

3) Styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger: Region Sjælland vil prioritere de nødvendige ressourcer til at styrke den samlede kapacitet til karkirurgiske behandlinger for at kunne forebygge, udrede og behandle flere patienter i risiko for amputation. Det kan ske gennem tilførsel af flere personaleressourcer og eventuelt samarbejdsaftaler med andre regioner eller private.

4) Rådgivning til amputerede patienter: Patienter, der har fået amputeret et ben, og er i tvivl om vedkommende har fået den rette behandling, kan søge rådgivning og vejledning ved at rette henvendelse til Region Sjællands patientvejledning, der i en periode vil have udvidet åbningstid på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-20. Patienter, der henvender sig, vil også kunne modtage vejledning i forhold til klageadgange.

5) Forløbs- og journalgennemgang: Der iværksættes en forløbsgennemgang af udvalgte patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputation uden forudgående karkirurgisk behandling. Gennemgangen gennemføres med udgangspunkt i 20 patientjournaler i hver af de fire sundhedsklynger i Region Sjælland dækkende perioden 2016-2021. Gennemgangen vil i det omfang, det er muligt, ske i et samarbejde med kommuner og almen praksis. Der iværksættes desuden en journalgennemgang for de patienter, der har fået amputeret et ben, og hvor udredningsretten på 30 dage efter henvisning til karkirurgisk behandling ikke er overholdt. Journalgennemgangen skal afdække, om der er patienter, der har haft et forløb, der kan gøre dem berettiget til erstatning.

Symptomer på åreforkalkning i benene: Et af de første symptomer er ofte, at man kan få ondt i læggen, når man går og derfor har behov for at holde flere pauser undervejs. Man skal være særligt opmærksom, hvis smerterne i benene forværres meget, hvis der er hvilesmerter, hvis der er sår på benene, som ikke vil hele, eller hvis fødderne bliver kolde og blege. Diabetikere og rygere er særligt udsatte i forhold til at blive ramt af åreforkalkning i benene.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Anna Gorbacheva / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.