Fordobling af straf i skærpede strafzoner

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Justitsministeren vil give politiet mulighed for at indføre skærpede strafzoner, hvis et område oplever et ekstraordinært kriminalitetsbillede. En skærpet strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet fordobles.

Som en del af regeringens indsats mod parallelsamfund fremsætter justitsministeren Søren Pape Poulsen (K) nu et lovforslag, der blandt andet vil give politiet mulighed for at udpege skærpede strafzoner.

Forslaget om strafzone er en del af regeringens udspil “Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Kriminaliteten blusser ofte op i afgrænsede områder

Gennem årene er der set eksempler på, at kriminaliteten i afgrænsede geografiske områder – typisk belastede boligområder – i en periode er blusset op, så trygheden og sikkerheden for beboere og andre, der færdes i området, har lidt alvorlig skade.

Politiets tryghedsundersøgelse fra 2017 viser også, at beboere i de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder føler sig mindre trygge end resten af befolkningen.

For regeringen er det helt centralt, at samfundet kommer en opblussen af kriminalitet i belastede boligområder hurtigt til livs, fordi det kan sætte sit præg på området i meget lang tid og give området et dårligt ry.

Derfor giver justitsministeren nu politiet mulighed for at indføre skærpede strafzoner. Dette værktøj kan bruges alle steder, hvor politiet vurderer, at betingelserne for at udpege en skærpet strafzone er opfyldt, og ikke kun i belastede boligområder.

Straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået inden for zonen vil blive fordoblet.

Politiet bliver rustet til at bekæmpe kriminalitetsbølger

»En skærpet strafzone vil ruste politiet bedre til situationer, hvor et område bliver hærget af en bølge af kriminalitet, der skaber utryghed. Vi har set eksempler på, at unge dominerer et boligområde med vold og trusler, hærværk eller afpresning, og det er helt uacceptabelt. Derfor giver vi nu politiet mulighed for at indføre en skærpet strafzone, så vi fremover hurtigt og effektivt kan få bragt den slags kriminalitet til ophør og genskab trygheden,« siger Søren Pape Poulsen.

En skærpet strafzone kan som udgangspunkt ikke opretholdes i længere end tre måneder, medmindre politiet vurderer, at der fortsat er et ekstraordinært kriminalitetsbillede i området.

Fakta om skærpede strafzoner og fordobling af straf

  • Det foreslås, at politiet skal kunne udpege et geografisk afgrænset område, hvor straffen for visse udvalgte kriminalitetstyper, herunder vold, trusler, afpresning og hærværk, kan forhøjes med indtil det dobbelte.
  • Politiet skal afgrænse det geografiske område, som udgør en skærpet strafzone. Det kan være i særligt udsatte boligområder, men det kan også være andre områder med bymæssig bebyggelse.
  • Visse alvorlige kriminalitetsformer som for eksempel terrorisme og drab vil ikke være omfattet af ordningen, fordi der er tale om så alvorlige forbrydelser, at gerningsstedet ikke bør være afgørende for straffen.
  • For at udpege en skærpet strafzone kræves det, at politiet vurderer, at der er et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område, og at skærpelsen kan genskabe trygheden i området.
  • Der skal være en tidsmæssig sammenhæng mellem de strafbare forhold, der danner grundlag for beslutningen om en skærpet strafzone, og beslutningen om at udpege en skærpet strafzone.
  • Som udgangspunkt kan en skærpet strafzone ikke udstrækkes ud over tre måneder, medmindre der fortsat er et ekstraordinært kriminalitetsbillede af samme karakter, som dannede grundlag for at oprette zonen.
  • Forslaget om skærpet strafzone er en del af et større lovforslag, der også gør det strafbart, at forældre sender deres børn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare.
  • Lovforslaget gør det endvidere muligt at inddrage et barns pas, når der er grund til at antage, at barnet vil blive sendt på et sådant ophold.
  • Endelig skærpes straffen for pligtforsømmelse begået af offentligt ansatte i ledende stillinger.

Læs lovforslaget på: ft.dk.


Genrefoto: Conmongt / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.