Flere penge til at sikre robuste regionssygehuse

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Zand.News – Region Sjællands budget er på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag. Aftalen sætter rammerne for driften af regionens sygehuse og psykiatri, patientrettigheder, forebyggelse af sygdom, flere sundhedstilbud tæt på borgerne og regional udvikling såsom kollektiv trafik, grøn omstilling og indsatser mod PFAS.

Et samlet Regionsråd i Region Sjælland har indgået aftale om regionens budget for næste år på 22 milliarder kroner. Budgetaftalen har særligt fokus på at robustgøre regionens sygehuse, sikre et uændret serviceniveau i den kollektive trafik, mens den indebærer besparelser på administration. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Region Sjælland har vedtaget en budgetaftale for 2024, som alle Regionsrådets partier støtter. Aftalen fokuserer på at styrke regionens sygehuse, opretholde kollektiv trafikservice og gennemføre besparelser i administrationen. Med et samlet budget på 22 milliarder kroner imødekommer aftalen udfordringer som stigende medicinudgifter og inflation. Budgettet inkluderer også tilførsel af 333 millioner kroner til regionen, delvist fra regeringens sundhedspakke og ekstra midler til regionerne. Der er en klar prioritering af sygehusrobusthed med investeringer i “Bæredygtige akutsygehuse” og fusionen af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus. Der afsættes midler til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale samt styrkelse af kræftbehandling og personlig medicin. Aftalen sætter også fokus på at reducere ventetider og fremme forebyggelse. Det omfatter forbedring af medarbejdernes sikkerhed i psykiatrien og sociale institutioner samt udvikling af Psykiatrien. Region Sjælland vil også tilbyde en ny uddannelse i klinisk psykologi og bevare det nuværende serviceniveau i kollektiv trafik. Administrative besparelser på 42,6 millioner kroner er en del af aftalen, men visse sundhedsrelaterede administrative funktioner forbliver urørte.

Stigende medicinudgifter og inflationen udfordrer

Region Sjællands budget for 2024 er nu på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag. Aftalen sætter rammerne for driften af regionens sygehuse og psykiatri, patientrettigheder, forebyggelse af sygdom, flere sundhedstilbud tæt på borgerne og regional udvikling såsom kollektiv trafik, grøn omstilling og indsatser mod PFAS-forurening.

Budgettet for 2024 er lagt i et år, hvor særligt stigende medicinudgifter og inflationen udfordrer regionernes økonomi, hvorfor robustgørelse af regionens sygehusdrift og patientrettigheder har været særligt i højsædet i forhandlingerne. Partierne har i alt vedtaget budgettilførsler for 333 millioner kroner kr. til Region Sjælland.

I prioriteringerne og finansieringen for budget 2024 indgår det faste budget, som er aftalt med regeringen i de årlige økonomiforhandlinger. Dertil kommer midler fra regeringens sundhedspakke, akutpakke og senest de ekstra penge til regionerne fra “Borgernær Velfærd”.

Robustgørelse som rød tråd på regionens sygehuse

Budgetaftalen har som rød tråd at robustgøre og fremtidssikre regionens sygehuse. Budgetaftalen både konsoliderer og robustgør driften og fortsætter investeringer, der skal sikre, at Region Sjællands strategi “Region Sjælland – for borgerne” realiseres med fokus på at udvikle flere nære sundhedstilbud til borgerne, mere forebyggelse og mindre ulighed i sundhed.

Der afsættes 70 millioner kroner til udviklingsprogrammet “Bæredygtige akutsygehuse”, som blev vedtaget af Regionsrådet den 22. august. Udviklingsprogrammet indebærer også, at Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus fusionerer.

Det har således været vigtigt for partierne, at der hurtigt efter vedtagelsen af “Bæredygtige sygehuse” nu også er prioriteret midler til implementeringen af udviklingsprogrammet, så det i praksis kan give værdi for regionens borgere og medarbejdere. Generelt bliver “Bæredygtige akutsygehuse” omdrejningspunktet for at investere i omstillingen af sygehusvæsenet i Region Sjælland.

Udviklingsprogrammet: Fremtidens Attraktive Arbejdsplads

Sundhedsvæsenet er på landsplan udfordret på at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det gælder ikke mindst i Region Sjælland. Derfor har budgetaftalen også fokus på at understøtte indsatser, som handler om rekruttering og tilknytning af medarbejdere. Det sker gennem udviklingsprogrammet Fremtidens Attraktive Arbejdsplads.

Medarbejderne er Region Sjællands DNA, og regionen vil have fokus på fremtidens attraktive arbejdsplads. Der skal således også afprøves nye metoder til at arbejde med rekruttering og tilknytning. Blandt andet skal der etableres én indgang, der både kan tiltrække internationalt sundhedspersonale, nyuddannede og ikke-færdiguddannede, herunder blandt andet lægestuderende og læger i evalueringsansættelser, og tilknytte studerende på sundhedsuddannelserne til organisationen ved at skabe attraktive muligheder og vilkår.

Der skal samtidig være stærkere fokus på at skabe synlighed om jobmulighederne i Region Sjælland for eksempel ved at være mere opsøgende i forhold til studerende på uddannelsesinstitutioner.

Aftaleparterne er også enige om at afsætte 25 millioner kroner i 2024 til ansættelse af flere læger og mere plejepersonale. Målet er at sikre flere kolleger til regionens nuværende personale og samtidig nedbringe udgifterne til læge- og plejevikarer.

Styrket kræftbehandling og såkaldt personlig medicin

Regionsrådet vedtog i Regionsrådet i 2021 en 8-punktsplan for kræftområdet, som skal løfte og udvikle kræftbehandlingen i Region Sjælland, så kræft opspores tidligere, og patienterne får en hurtigere og mere præcis tilpasset behandling.

Med budgetaftalen for 2024 afsættes der 17 millioner kroner ekstra til det mammaradiologiske område (undersøgelse ved brug af røntgenstråling til at opdage brystkræft) for at forbedre overholdelsen af kræftpakkeforløbene for regionens borgere.

Også Patologiafdelingen i Region Sjælland, der har ansvar for diagnosticering af vævs- og celleprøver på blandt andet kræftområdet, har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af prøver og som følge af, at flere sygdomme i dag diagnosticeres ved hjælp af patologi. For at undgå at undersøgelserne af vævs- og celleprøver bliver en flaskehals for behandling, er partierne bag budgetaftalen enige om at styrke patologiafdelingen ved at tilføre samlet 47,5 millioner kroner frem til 2026 og derefter 22 millioner kroner årligt.

Et lovende område indenfor kræftbehandling og en række andre sygdomme er brugen af såkaldt personlig medicin. Med personlig medicin tilbydes patienter en skræddersyet behandling, som passer til netop den enkelte patient. Der afsættes i næste års budget også penge til dette område.

Forebyggelse og nedbringelse af ventetider

Budgetaftalen slår fast, at der skal gøres en ekstra indsats for at nedbringe ventetider og vende tilbage til en ny normalsituation efter årene med Covid-19. Der er således også i budgetaftalen afsat midler til at nedbringe ventetider.

Budgetaftalen har ligeledes fokus på at nedbringe ventetider på udredning af demens. Det samme gælder øjensygdommen AMD, som kræver løbende behandling med injektioner for at undgå, at sygdommen fører til synstab. Budgetaftalen afsætter midler til udvidelse af kapaciteten til AMD-behandling med henblik på at nedbringe ventetider.

Aftaleparterne er enige om også at i 2024 at afsætte midler til styrkelse af kapacitet og nedbringelse af ventetider på høreområdet.

Der sættes med budgetaftalen for 2024 også penge af til en række indsatser indenfor forebyggelse. Forebyggelse er en hjørnesten i Region Sjællands strategi for at sikre, at borgerne i Region Sjælland ikke får brug for eksempelvis psykiatrisk behandling eller operation, og at de får flere sunde og gode leveår.

Sikkerhed for medarbejdere i psykiatrien og institutioner

Der er i arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 i Region Sjælland et særligt fokus på vold og traumatiske hændelser for personale på sociale institutioner og i Psykiatrien.

Efter flere konkrete hændelser på sociale institutioner og i Psykiatrien er der behov for et særligt fokus på medarbejdernes sikkerhed og tryghed for at styrke arbejdsmiljøet. Aftaleparterne er enige om at afsætte penge til en gennemgang og opgradering af sikkerheden på både Socialområdet og Psykiatrien.

En styrket Psykiatri med F-ACT Teams og STIME med videre

Et stort og stigende antal borgere oplever dårlig mental sundhed, og psykiske lidelser udgør nu den største sygdomsbyrde i samfundet sammenlignet med andre diagnoser.

Regionsrådet prioriterer Psykiatrien højt og har i de seneste år understøttet udviklingen af en række nye tilbud som for eksempel F-ACT Teams i distriktspsykiatrien i de almenpsykiatriske afdelinger og STIME til forebyggelse i forhold til børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Regeringen har med det fremlagte forslag til finanslov for 2024 lagt op til et samlet økonomisk løft af Psykiatrien til finansiering af 10 års planen. Det forventes, at der samlet set vil blive givet et løft på 400 millioner kroner i 2024 stigende til tre milliarder kroner i 2030.

Ny uddannelse i klinisk psykologi i Region Sjælland

Psykiatrien har årevis været udfordret af mangel på sundhedspersonale. Københavns Universitet har med baggrund i aftale om udflytning af studiepladser besluttet at etablere 25 studiepladser på kandidatuddannelsen i klinisk psykologi i Region Sjælland.

Uddannelsen vil give mulighed for, at de studerende kan knytte deres studium tættere til praksis i den kliniske psykiatri. Der vil samtidig blive etableret nye forskerstillinger med mulighed for at kombinere forskning og klinisk arbejde.

Kollektiv trafik i Region Sjælland med uændret service

En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland. Busser og tog er en livsnerve for rigtig mange borgere. Den kollektive trafik er dog også alvorligt udfordret. Mange passagerer er ikke vendt tilbage til den kollektive trafik efter Covid-pandemien, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående. Det betyder ekstra udgifter i 2024 på otte millioner kroner.

Aftaleparterne er enige om, at serviceniveauet i den regionale kollektive trafik skal undgå forringelser i 2024. Besparelser kan i budget 2025 blive nødvendige som det ser ud på nuværende tidspunkt, men besparelser risikerer at sende den kollektive trafik i en nedadgående spiral med stadig ringere service, tab af endnu flere passagerer og behov for endnu flere besparelser. Det ønsker partierne bag budgetaftalen ikke, og det ønskes i stedet, at man i tæt samarbejde med Movia, Lokaltog kommunerne kan finde nye holdbare og langsigtede løsninger i forhold til den kollektive trafik.

Partierne bag budgetaftalen anerkender også, at Region Sjælland i de kommende år står med væsentlige udfordringer med stigende udgifter til renter og afdrag på lån for renovering af Østbanen og for indkøb af nye batteritog. Aftalepartierne er enige om, at finansiering af de stigende udgifter indgår i forhandlingerne om budgettet for 2025.

Administrative besparelser på 42,6 millioner kroner

Det indgår i aftalen med regeringen om regionernes økonomi 2024, at regionernes udgifter til administration skal nedbringes med 300 millioner kroner i 2024 samlet for alle regioner.

For Region Sjællands vedkommende betyder det en reduktion på 42,6 millioner kroner, ligesom der på Regional Udvikling sker en reduktion på 4,6 millioner kroner. Det er en hård og svær opgave at spare så store beløb på regionens administration. Partierne bag denne aftale har aftalt hvordan de store administrative besparelser skal udmøntes.

Parterne har desuden aftalt, at lægesekretærer og andre administrative funktioner, der direkte understøtter patientnære, kliniske funktioner, ikke indgår i grundlaget for udmøntning af besparelserne på sundhedsrammen og dermed heller ikke vil blive påvirket i udmøntningen af de administrative besparelser.

Læs den endelige budgetaftale for 2024 på via.ritzau.dk.

Øverst: Regionshuset i Sorø. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/d42f