Hemmelig rapport om vindmøllepark i konflikt med fugleområde

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Skaelskor.News – En enorm havvindmøllepark ved Omø nær Skælskør er på vej til at blive placeret midt i et vigtigt fugleområde. I værste fald vil over 30.000 dykænder miste deres levested. Det viser en hemmeligholdt rapport fra Aarhus Universitet.

Den katastrofale placering af en havvindmøllepark i et betydningsfuldt fugleområde mellem Skælskør, Langeland og Lolland er baseret på mangelfulde og hemmeligholdte oplysninger. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

Enorm havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet

En kommende enorm havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet ved blandt andet Skælskør er på vej til at blive placeret midt i et vigtigt fugleområde af international betydning, viser vurderinger og optællinger af sårbare vandfugle i området.

Artiklen fortsætter under kortet.

Den blå markering viser området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken “Omø Syd”. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, som DCE vurderer at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde. (Illustration: Dansk Ornitologisk Forening og BirdLife).

»Det er en katastrofal placering for en meget stor forekomst af nogle af Europas meget sårbare vandfugle,« siger biolog Hans Skotte Møller, der er DOF’s repræsentant i Slagelse Kommune (DOF Slagelse).

En hemmeligholdt faglig rapport fra Aarhus Universitet vurderer, at området, hvor havvindmølleparken skal opføres, endda er relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde, oplyser DOF.

Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er et meget vigtigt levested for dykænder og andre vandfugle, hvor det har international betydning for edderfugle, fløjlsænder, sortænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer.

De to første arter er nu på den internationale rødliste over globalt truede fuglearter.

Rapporten har været hemmeligholdt i ministeriet siden 2016

Rapporten understøtter de oplysninger og tilkendegivelser, som DOF BirdLife har fremført gennem lang tid, men som myndighederne har ignoreret.

»Det er opsigtsvækkende, at miljøministeren i knap fire år har ligget inde med en rapport fra Aarhus Universitet, der klart og tydeligt understreger områdets store betydning for truede dykænder og andre vandfugle,« siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife.

Aarhus Universitet har gennem en lang årrække fungeret som ministeriets videnskabelige rådgiver på området.

Rapporten, der lå klar i 2016, har været hemmeligholdt i Miljø- og Fødevareministeriet. Først af daværende minister Esben Lunde Larsen (VS) og senest af miljøminister Lea Wermelin (S), der i juni afslog at udlevere rapporten til Folketinget efter en forespørgsel fra folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen (SF).

Godkendte undersøgelserne uden hensyntagen til rapporten

Den hemmeligholdte rapport har blandt andet heller ikke fundet vej til Energistyrelsen, der i maj i år gav tilladelse til forundersøgelser af “Omø Stålgrunde”, hvor den store havvindemøllepark med op til 80 havvindmøller skal placeres.

Energistyrelsen har over for DOF BirdLife afvist at kende til rapporten. Det skriver DOF i pressemeddelelsen.

Dermed har oplysningerne om områdets store nationale og internationale betydning for fuglelivet ikke været en del af beslutningsprocessen.

»Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger netop disse vurderinger,« siger biolog Knud Flensted.

30.000 dykænder kan miste deres fredelige levested

Havvindmølleparkens placering er et problem af flere grunde. I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle området som uforstyrret og føderig rasteplads.

Og i sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige edderfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger.

»Hvis havvindmølleparken “Omø Syd” opføres vil især dykandearterne og den fåtallige gråstrubede lappedykker blive fortrængt til mindre fredelige og mindre føderige områder,« siger Hans Skotte Møller.

Det kommer til at betyde en nedgang for bestanden.

»Fortrængningen skyldes dels selve møllerne og dels trafik med servicefartøjer. I værste fald vil over 30.000 dykænder, især edderfugle miste deres levested som følge heraf,« siger han.

Indsigelser mødt med afvisning af Venstres fagministre

DOF BirdLife har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund siden 2017 af flere omgange gjort indsigelser mod placeringen af mølleparken “Omø Syd” midt i de fuglerigeste områder i Smålandsfarvandet.

Også den svenske regering har gennem deres miljøstyrelse Naturvårdsverket protesteret mod opførelsen af havmølleparken “Omø Syd” – det er ikke mindst svenske dykænder og lommer, der er afhængige af havområdet syd for Omø.

Foreningernes indsigelser er blevet afvist af fagministrene i den tidligere Venstre-regering, og foreningerne er hele vejen igennem blevet ignoreret af Energistyrelsen, oplyser DOF i pressemeddelelsen.

»DOF BirdLife går ind for udbygning af havmølleparker, men det er dybt uhensigtsmæssigt og i strid med vores internationale forpligtelser at gøre det lige netop midt i vores vigtigste fugle- og havnaturområder som netop Smålandsfarvandet er syd for Omø,« siger biolog Knud Flensted.

DOF BirdLife har et ønske om, at der i nærmeste fremtid bliver gennemført en faglig udredning af, hvor i de danske farvande, der kan etableres havvindmøller uden at være i konflikt med internationalt betydningsfulde fugleforekomster eller andre naturværdier.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Steppinstars / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.