COVID-19 på Specialcenter Slagelse på Rosenkildevej

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Slagelse.News – Flere beboere og ansatte på Specialcenter Slagelse på Rosenkildevej har COVID-19. Derfor er der besøgspåbud i de næste fire uger.

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt Slagelse Kommune om at forbyde besøg på botilbuddet Specialcenter Slagelse på Rosenkildevej 87-89 i fire uger.

Besøgspåbuddet er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 jævnfør epidemiloven. Det oplyser kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Forbuddet omfatter fællesarealer, servicearealer og boliger

Beboerne på botilbud Specialcenter Slagelse har ikke mulighed for at få besøg i fire uger, medmindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

»Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med COVID-19 på botilbud Specialcenter Slagelse. Således er det af 10. marts 2021 oplyst, at der pr. dags dato er fire smittede beboere og syv smittede ansatte,« skriver kommunen.

Besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer på Specialcenter Slagelses område.

Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt dagcentre, der ligger inde på Specialcenter Slagelse, og dermed benytter sig af botilbuddets fællesarealer.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i for eksempel et dagcenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet uagtet lokation af dagcentret.

Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

Udefrakommende personer er omfattet af besøgsforbuddet

Besøgsforbuddet omfatter udefrakommende personers besøg på botilbud Specialcenter Slagelse.

Ansatte på Specialcenter Slagelse og personer, der indfinder sig på botilbuddet for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, er ikke omfattet af besøgsforbuddet.

En beboers værge, personlige repræsentant, advokat eller lignende er heller ikke omfattet af besøgsforbuddet.

Beboere på botilbuddet er ikke omfattet af besøgsforbuddet, og besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på Specialcenter Slagelse herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for aflastningspladsen, anbringelsesstedet eller botilbuddet.

Undtagelse ved sygdom eller kognitiv funktionsnedsættelse

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på botilbud Specialcenter Slagelse. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Med “nære pårørende” forstås ægtefælle, faste samlever, faste partnere, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Besøg fra den nærmeste pårørende i beboerens egen bolig

Besøgsforbuddet omfatter endvidere ikke besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer på Specialcenter Slagelse. Med “den nærmeste pårørende” forstås blandt andet beboerens eventuelle ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Institutionsledelsen skal sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Øverst: Specialcenter Slagelse på Rosenkildevej 87-89. (Foto: Google Earth Pro). NM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.